ဘေလာ့ လိပ္စာသစ္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

(၂၀၀၇) ခုႏွစ္မွစ၍ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာအား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ဖတ္ရွဳအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္အေပါင္းအား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ဘေလာ့ကို ဖြင့္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မွဳမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ စာဖတ္သူအခ်ိဳ႕မွ အေၾကာင္းၾကားလာပါသျဖင့္ www.khinmamamyo.info တြင္ စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

စာမ်က္ႏွာသစ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ပါးမ်ားႏွင့္ ရသစာစုမ်ား (ႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္႕)ကိုလည္း က႑မ်ားခြဲ၍ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။


ယခုဘေလာ့စာမ်က္ႏွာကို ဆက္လက္ထားရွိထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႕မွစ၍ ပို႕စ္အသစ္မ်ား ထပ္မံ တင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ပို႕စ္အသစ္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာသစ္တြင္သာ တင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါသည္။


စာမ်က္ႏွာသစ္သို႕ အလည္လာေရာက္ပါရန္ကိုလဲ လွိဳက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။


ေလးစားစြာျဖင့္ခင္မမမ်ိဳး (၁၇၊ ၁၀၊ ၂၀၁၁)

www.khinmamamyo.info

People's Revolution

Saturday, September 29, 2007

People’s Revolution: Suggestions for current situations in Burma

I simply believe that Burmese Democratic Movement is a revolution. Not just a campaign. People wage revolution as a means of regaining their identity either from foreign domination or from repressive regimes. As it is a revolution, we need to use all battlefronts of People’s revolution; namely cultural-spiritual, political, social economic, military and international battlefronts. If we emphasize only one battlefront, time delays can occur.

Conditions for a revolution

My main concern in this article is the advanced form of people’s war during the latter half of 20th century and 21st century, i.e. the revolutionary model.

According to this model, there are certain conditions that must be existed or created to get a certain degree of success. These include

  • Revolutionary potential
  • Revolutionary situation
  • Leadership and organization
  • People support and
  • Development of the philosophy of co-coordinated actions in all battlefronts.

Revolutionary Potential

This exists when considerable changes have taken place in the economic base of society; when there is a decline in the effectiveness of the administration; when extraordinary events occur which show the weaknesses in the ability of the institutions of a State and so on.

The current situations in Burma highlight that such conditions exist. For example; economic deterioration, inflation, lack of effective administration, corruption, decline in middle classes, decay of state control in crime figures, recent fuel price hikes and using state terrorism against the opposition groups, etc.

If these conditions exist, a revolution situation comes into play.

Revolutionary situation

It develops when there are

  • Fear of deprivation and rising expectations such as development of social organizations, sufficient number of people who believe that their natural growth was confined by the government system and growing numbers of people who convince that something needed to do to change the system.
  • Failure of the government system such as ineffectiveness, corruption and lack of government contacts with low levels of the society.
  • Breakdown of control and administrative agencies such as polarization between agencies (police, special branches, military forces), collaboration by members of these agencies with emerging revolutionary forces
  • Breakdown of essential services such as failure of communications and means of supply of essential commodities (food, fuel, electricity, medical aid)

There are some other facts but I only mentioned the ones that developed the current revolutionary situation in Burma. Most of the People in Burma understand that they were being deprived of universal rights as a human and their potential growth was limited due to the military regime. So they realize that the system must be changed and the regime should be kicked out. However, we must be very careful to put their expectations to put forward without too much dependency on the outside forces.

Furthermore, there is a failure in the system and the government has lack of contacts with the low levels of the society. We need to take advantage to this failure to organize a social guerilla force.

There is also a possible breakdown in the control and administrative agencies. To improve the breakdown, we have to open the way out of their main agencies. Recently, the high official of Shan Army announced a welcome message to the soldiers who want to collaborate with the revolutionary people side. This is an important political initiative in this situation. As they are members of the state agencies, they may take weapons and ammunitions. If they collaborate with the people in urban areas, we need to hide these weapons for further possible usages. So we have to prepare the secret places in advance.

For essential services, some preparatory talks should start between the revolutionary forces and the business people who are willing to help. We have to understand the nature of these people. In general, they want to stay behind the curtain and help as a low profile.

Leadership and Organization

While developing the above revolutionary situations, any regimes may be functional to remove the leaders. If they can succeed by using genocide or massive removal, revolution can be delayed for a decade, a generation or sometimes even a century. So it is important that there must be a continuous hands-on training and skills development as well as finding the potential leaders.

Revolutionary problems demand the qualities of the leader depending on the nature of the war. Where there is a positional-linear war, it requires technical and technological skills. For mobile war, it requires mental and moral characteristics. For people’s war, it requires all these plus intellectual, psychological and social skills. Some are built-in skills. But some skills can be trained. Altering the equation of political power is an essential task now. On our revolutionary side, we have social, cultural and psychological factors now. On the regime side, they have economic, political and military factors. How will we equate?

We have to equate by winning hearts and minds, by influencing the behavior of the people and alienating them from the government. The people in Civil Services should be mainly organized to do this. The regime may have some control mechanisms to prevent them to join the revolutionary forces. We have to encourage them to tackle these mechanisms without fear by all means. As they may have more potential losses than ordinary people, they do not join at the early stages of the revolution. We have to use some tactics to win their hearts and minds first. One important thing is not to frustrate if they do not co-operate at the first stage. Some revolutionary forces sometimes make a mistake to challenge them when they do not alien from the government in the callings of Civil Services Strike or whatever. Repetitions can be worth in some events. We have to call and call again.

Let’s move on to the organizational requirements.

A grass-root infrastructure must be organized in all segments of society. It is the major requirement. If there is a lack of this infrastructure, the government can control the situation easily within a short period. It should have the components of

· revolutionary organizers (cadres) who build the organization in different areas

· cell system of arms-group fighters

· vertical system of committees for political control

· horizontal system of committees and organizations covering all walks of life and

· circuit organizations for intelligence and escape routes

The next requirement is the high-level intelligence organization in all organs of society. As Sun Tzu, Donald and Cookridge mentioned, intelligence (social intelligence, economic intelligence, political intelligence, military intelligence, etc.) is the common denominator. It is important that there must be a direct interlocked at all organization levels to make immediate responses. Centralization is not good because there is a time lag between event and response. If there are a lot of political organizations, trying to reduce the centralized system and letting the local organizations to form alliances by themselves to do local activities will be the best option. Decentralization is very important for mobile forces.

The other requirement is a high-grade propaganda system for the acceleration of events. This is the life of the political programme so that media should give the accurate information and clear objectives of the revolution. The public sometimes make decisions to collaborate with the revolutionary forces or stay away in accordance with the media. Media is vital in gaining initiative as well as slowing down the momentum of the revolution.

Moreover, there must be a politicized military force on the side of the revolution and at least some military actions at the peak moments of the revolution. The main aim is not for military victory. However, it is important for motives.

The next requirement is the development of international connections. For this, we have to categorize which country or organization will be helpful in what segments. We have to ask various forms of help from the right connection at the right time. Otherwise, time investment to build these connections can become zero rates of returns.

People Support

Mao once mentioned as ‘Weapons are an important factor in war, but not the essential one, it is the power and morale of man that finally counts’. Even in wars, the support of the people is a crucial one.

There are some requirements in this condition such as the necessity of social analysis, the emergence of living political program and the commitment and dedication of the leaders and organizers to the cultural, social and economic needs of the people.

For our revolution, we have achieved people support in some degrees. To get a full support and more collaboration, we have to initiate the political program that contains historic facts that identify the real enemy, explanations that cause the social and economic inequalities, spiritual hope of final victory, international appeal and mass communication means of grass-root levels through radio, press, leaflets, demonstrations, music and speakers. These must be carefully designed that gives our people to have the clear vision of the revolution.

I would like to emphasize in this point that international appeal is only useful for telling people that they are being watched and helped by the international community in most circumstances. So we should be careful not to give impossible hopes and expectations because if it does not happen, the momentum of the revolution can be slow down. International battlefront is only one part of the five main battlefronts of People’s Revolution we have to wage. We should not totally focus on one front as it can reduce the co-ordination efforts between all battlefronts.

Battlefronts of Revolution

In a cell development process, the central core of the growth is a nucleus and the cytoplasm region that contains segments is attracted around the core. In a revolutionary model, the nucleus is the political battlefront and the outside segments include cultural-spiritual, social- economic, military and international battlefront.

Among these battlefronts, cultural-spiritual one is the foundation of the revolution. It aims for the man’s soul or his subconscious mind. Apparently, social-economic one aims for man’s heart or his conscious mind. Through the political core, cultural-spiritual needs are shown in moral values and partially translated into social and economic terms to direct the political struggle. The other battlefront, military one provides the organizational form and its actions are in support of other fronts although it cannot gain a military victory. The final battlefront, international one is concerned with applying external pressures on the established government.

There must be a high level of coordinated actions in all battlefronts. I sincerely think that we have weaknesses in some battlefronts and a lot of unnecessary actions in some in terms of manpower and financial expenditures. If we cannot fulfill this gap, it can lead to some delays for a final victory.

In conclusion, I would like to make some suggestions to

(i) take the geo-political advantages such as spreading the demonstrations to other places and other cities

(ii) use the intelligence and public help to identify the places where there are a lot of military troops and change the directions of the marching routes

(iii) avoid the well-known central downtown like Sule and Shwedagon pagodas, Hle Tan, Pansodan

(iv) start demonstrations near to the markets

(v) form the circuit organizations for escape routes (military will use killing fields as a battle so that please try to avoid the route that can be trapped like a killing field)

(vi) explain the people how to response calmly during confrontations (If people do not know, it can be more injured)

(vii) avoid putting someone too obvious among the people (If the troops can identify the leader, there are more risks of snipers and target shoots. The speakers and the flags must be hold interchangeably)

(viii) use the strategy of surprise movements like 'hit and run' in guerilla warfares

(viii) avoid wearing any kind of uniforms

(ix) avoid using the video camcorders for media because it can be easily targeted. (Please use the small video cameras)

(x) try to organize a horizontal committee including all walks of life that leads to a coalition interim government inside Burma as soon as possible. All internal and external democratic forces must support when it appeared. This is the most important issue as it can take the next political step for this situation. However, please do not use the individual names for media purposes and use the collective name in all circumstances.

All these are my sincere suggestions for our democratic revolution. At last, People's revolution always wins.

"Walk on"

Khin Ma Ma Myo

(Democratic Federation of Burma)

(28/09/2007)

References

Elliot-Bateman, E.; Ellis, J. and Bowden, T (1974) Revolt to revolution: Studies in the 19th and 20th century European Experience, Manchester University Press, Rowan and Littlefield

Baron A.H. de Jomini,(1971) The Art of War, Reprinted, Westport, Conn

Lawrence, T. (1935) Seven Pillars of Wisdom, Jonathan, Cape

General Vo Nguyen Giap, People’s War, People’s Army, Hanoi, 1961

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္..>>>

ၾသဂုတ္လမ်က္ရည္၊ စက္တင္ဘာေသြးစက္မွသည္ ေအာက္တိုဘာေအာင္ပြဲဆီသို႔


လမ္းမထက္တြင္ ေသြးေတြ ထပ္စြန္းခဲ့ျပန္ေလျပီ။ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ လူေတြျပည့္ႏွက္ေနခဲ့ေလျပီ။ ရဟန္းရွင္လူ၊ ျပည္သူအမ်ား၏ ေသြး၊ေခ်ြး၊ မ်က္ရည္စက္မ်ားက စစ္အာဏာရွင္ စိန္ေခၚပြဲကို တကမာၻလံုးသို႔ ျဖန္႔ခ်ျပလိုက္သည္။ ေသနတ္မ်ား၊ ဒိုင္းမ်ား၊ တုတ္၊ ဓားမ်ားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လူသတ္သမားမ်ားေရွ႔မွ ရဲ၀ံ့ေသာ ဘုရားသားေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံမွဳကို တကမာၻလံုးမွ အံ့ၾသဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယုတ္မာေသာ စစ္ေခြးမ်ား၏ ဇာတိရုပ္ကို တကမာၻလံုးမွ ရြံ႕ရွာစက္ဆုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လမွ အစျပဳခဲ့သည္။ ေလာင္စာဆီက်ဆင္းေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကို လူမဆန္စြာ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ မတရားေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ လူစိတ္ကင္းမဲ့ေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ လူအမ်ား မ်က္ရည္က်ခဲ့ရသည္။ ဘုရားသားေတာ္မ်ားက ဒုကၡမီးေလာင္ေနေသာ ျမန္မာျပည္ၾကီးအတြက္ ေမတၱာပို႕ဆုေတာင္း လွည့္လည္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္ကိုပင္ မနာလိုမရွဳဆိမ့္ႏိုင္ေသာ ဖက္ဆစ္မ်ားက လက္အုပ္ခ်ီမိုးရမည့္ သံဃာေတာ္အား ဖိနပ္ႏွင့္ ကန္ေက်ာက္ကာ ဓာတ္တိုင္တြင္ ၾကိဳးခ်ည္ရိုက္ျခင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္လိုက္ၾကသည္။

သာသနာေတာ္ကို ဤမွ်အထိ ေစာ္ကားမိုက္ရိုင္းျခင္းအေပၚ အခ်ိန္ (၁၀)ရက္ေပးကာ ေတာင္းပန္ေစခဲ့ေသာ္လည္း မိစာၦဒိဌိမ်ားက အမွန္တရားကို မျမင္ခဲ့ၾက။ အ၀ီစိတိုင္ေအာင္ မိုက္တြင္းနက္ေနခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ မိစာၦမ်ားအား ဘုရားရွင္ထားခဲ့သည့္ ေဒသနာေတာ္အတိုင္း ကံေဆာင္သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶသာသနာတြင္ လူပီသသူတိုင္းသည္ ကံေဆာင္သပိတ္ကို နားလည္ကာ သာသနာေတာ္အား ေစာ္ကားခဲ့မွဳမ်ားအတြက္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၾကစျမဲ။ သို႔ေပမယ့္ ဖက္ဆစ္စစ္ေခြးမ်ားကေတာ့ နားမလည္ၾကပါ။

နားမလည္ရံုမက ထပ္မံ၍ပင္ ေစာ္ကားခဲ့ၾကေလျပီ။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ျပည္ျမန္မာ၏ ျမိဳ႔ေတာ္ရန္ကုန္ဆီမွ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚတြင္ပင္ ၀တ္ျပဳေနသည့္ ဘုရားသားေတာ္၏ ေခါင္းကို ရိုက္ခြဲကာ သာသနာဖ်က္မင္းဆိုးမင္းညစ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူလိုက္ၾကသည္။ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား၊ ေသနတ္သံမ်ား၊ လူသတ္တုတ္မ်ားအၾကားတြင္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအမ်ား၏ ေသြးစက္ေတြ ေျမခခဲ့ရသည္။ ေသြးပင္လယ္ ေ၀ခဲ့ရသည္။

ဖက္ဆစ္စစ္အာဏာရွင္တို႕သည္ က်ြႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ သမိုင္းေၾကြးတင္ေနၾကေလျပီ။ လမ္းမထက္သို႔ က်ခဲ့ရေသာ ေသြးစက္မ်ားသည္ ဖက္ဆစ္လက္ပါးေစ စြမ္းအားရွင္မ်ား မည္သို႔ပင္ ေရႏွင့္ေဆးေၾကာကာ ေဖ်ာက္ဖ်က္ေနေစကာမူ၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးစဥ္က ေငြၾကာယံေက်ာင္းတိုက္ၾကီးထဲတြင္ စြန္းေပခဲ့ရေသာ သံဃာ့ေသြးစက္မ်ားအား မည္မွ်ပင္ သဲလြန္စေဖ်ာက္ဖ်က္ေနေစကာမူ၊ ေပ်ာက္ပ်က္ကာ သြားမည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္ၾကီးတြင္ ေသြးမုန္တိုင္းတိုက္ခိုက္လာေပေတာ့မည္။

ေအာက္တိုဘာလ အေထြေထြသပိတ္ၾကီးအတြက္ လူအမ်ား ညီညြတ္ေနၾကေလျပီ။ ေအာက္တိုဘာ အဆံုးသတ္တိုက္ပြဲတြင္ က်ရာေနရာမွ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကပါစို႕ဟု ေရးသားလိုက္ရေပသည္။

(29/09/2007)

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္..>>>

၂၈ ရက္ ျပည္တြင္းသတင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

Friday, September 28, 2007

ျပည္တြင္းသတင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂၈.၀၉.၂၀၀၇) (နစ္ေနမန္းစီေဘာ့စ္မွ ယူပါသည္)

နံနက္ (၄း၀၀)- ေရြတိဂံုဘုရားမွာ ဘုန္းႀကီးေခါင္းကို ရီိက္တဲ့သူနာမည္က ရန္ကင္းက ေအာင္ထူးတဲ့၊ ႀကံ့ဖြံ ့အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ ့၀င္ျဖစ္ေႀကာင္း သိရပါတယ္။

နံနက္ (၄း၀၃)-မေန ့ည (၉း၄၅) နာရီတြင္ စစ္ကား(၇)စီးႏွင့္ ေနာက္က အရာ႐ွိကားတစ္စီး အင္းစိန္းလမ္းမွေပၚမွ အင္းစိန္ဘက္သို့ ေမာင္းသြား။ ကားေပၚတြင္ လူေသမ်ား၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ား မ်ားစြာပါသြားေႀကာင္း သိရွိရပါတယ္။

နံနက္ (၅း၄၇)ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာနာယကအဖြဲနဲ ့အေတာ့္ကိုနီးစပ္တဲ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါးေျပာႀကားခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာနာယကဆရာေတာ္ေတြထဲက ဆရာေတာ္ႀကီး အပါး (၃၀) ဟာ အခုလို ရဟန္းဘုန္းႀကီးေတြကို ျပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္တာကို လုံး၀အေဘာမတူဘဲ အေတာ့္ကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေနႀကတယ္လို ့ အသိေပးလာပါတယ္။

: ဒီဆရာေတာ္ကဘဲ မိန္ ့ႀကားတာက ျပည္သူေတြအေနနဲ ့ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျပန္လည္အႀကမ္းဖက္မွဳေတြကို ေရွာင္ျပီး လူထုခ်ီတက္ပြဲေတြကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားဖို ့ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ေအာင္ပြဲရဖို ့အတြက္ကို ဒီလိုလုပ္ေဆာင္သင့္ေႀကာင္း၊ ျပန္လည္အႀကမ္းဖက္ရင္ နအဖဖန္တီးတဲ့လမ္းေႀကာင္းေပၚေရာက္သြားမွာျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ ့ လူထုဆႏၵျပပြဲအေနအထားကေန ဖရုိဖရဲ ျဖစ္ျပီး မိမိတို ့ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ေနရတာေတြ အလဟသျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္ေႀကာင္းကိုလည္း ေျပာႀကားသြားပါတယ္။ အခုလို ပိုမို ဒုကၡေရာက္ေနႀကတဲ ့ ဘုန္းဘုန္းေတြကို ျပည္သူလူထုက အတတ္ႏိုင္ဆုံး ဒီထက္ပိုျပီး ကူညီပံ့ပိုးေပးႀကဖို ့နဲ ့ ျပည္သူလူထုေတြ ထပ္မံ အင္အားတို း ပါ၀င္လာႀကဖို ့ကိုလည္း အထူးေမတၱာရပ္ခံသြားပါတယ္

နံနက္ (၈း၂၀)- ဒီေန႔မနက္ကိ်ဳက္၀ုိင္း ပစၥိမာရံု ေက်ာင္းတိုက္က သံဃာေတာ္ေတြကို နယ္ျပန္ခိုင္းတယ္ၾကားရပါတယ္.

နံနက္ (၈း၅၆)-ယမန္ေန႔ၫ က ေတာင္ဥကၠလာပ ျမိဳ႔နယ္အမွတ္ ၂.စီး အပါအ၀င္ ကားစုစုေပါင္း ၃၇ စီးျဖင့္ လူၾကီးလူငယ္ေယာက်္ား ၃.၄. စသည့္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ စစ္ကား ၄ စီး အပါအ၀င္ ကားစုစုေပါင္း ၃၇ စီးျဖင့္ လူၾကီးလူငယ္ေယာက်္ား အားလံုးကို၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးသြားပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြေရာ ပါတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ လူဦးေရဘယ္ႏွေယာက္ ပါသြားတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက်မသိေသးပါ။

ယမန္ေန႔ကစစ္တတ္ရဲ႔အၾကမ္းဖက္မွုမ်ားေၾကာင္႔ရန္ကင္းတိုက္မွ မိုးေကာင္းဆရာေတာ္ ျပန္လြန္ေတာ္မူရွာသည္.ထွိေၾကာင့္ဒီေန့လဲပိုမိုၿပင္းထန္မဲ႔ဆႏၵျပပြဲမ်ားလုပ္ရန္အစီအမံမ်ားရွိသည္ဟုၾကားသိရသည္။

နံနက္ (၉း၀၂)- ခိုင္လံုတဲ့ သတင္းတစ္ရပ္ကျဖစ္ပါသည္။ သံဃာ့မဟာနာယကဆရာေတာ္ၾကီးေတြကို အျပစ္မျမင္ၾကပါနဲ႔ခင္ဗ်ား။ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြက သံဃာေတာ္ၾကီးေတြကိုအၾကမ္းဖက္ျပီး မႏွိမ္နင္းဖို႔အတြက္ နအဖ ( စစ္ဘီလူး ) အဖြဲ႔လူၾကီးေတြဆီကို ေတာင္ဆိုစာတင္ေပးလိုက္တာပါ။ အဲဒီစာရျ႔ပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြကို အစည္းအေ၀းေခၚ ျပီးဘီလူးေတြကပဲေျပာရတယ္....ဆရာေတာ္ေတြဘာမွကိုမေျပာရဘူး.ေနာက္ဆံုးေတာ.သူတို.ပါသာသူတို႔ပစ္မိန္႔ဆိုျပီးအစည္းေ၀းပြဲကိုရုတ္သိမ္းလိုက္တယ္....ဆရာေတာ္ၾကီးေတြရဲ႕ရင္ထဲမွာ အရမ္း၀မ္နဲေၾကကြဲျပီးမ်က္ေရေတြေတာင္က်ရတယ္ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြမွာ အသက္ၾကီးမွစိတ္ဆင္းရဲေနၾကရရွာတာ ...အဒီသတင္းေလးကိုျပည္သူေတြသိေအာင္ေျပာေပးပါ

နံနက္ (၉း၀၃)-မေန႔က ပစ္ခတ္ခုိင္းတဲ့စစ္သားေတြက စစ္သားအစစ္ေတြမဟုတ္ပဲ ေထာင္သားေတြကို ေထာင္သားေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး ေဆးတုိက္ ပစ္ခုိင္းတာလုိ႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာပါတယ္။

နံနက္ (၉း၀၄)- ညက ေဒါပုံၿမိဳ့နယ္ရြာလည္းေက်ာင္း၊ သံဃာေတာ္အပါး ၃၀၀ ခန္႔ကို ၾကမ္းတမ္းစြာဆဲဆုိရုိက္ႏွက္ကာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္။

နံနက္ (၉း၀၈)-တစ္ခ်ိဴ႔စစ္တပ္ကမိတၳီလာကေခၚလာတာျဖစ္ျပီး႔ ဘုန္္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ခ်ိဴ႔မွာကြန္ၿမဴနစ္ေတြ သိမ္းထားလို႔ၿပန္သိမ္းရမယ္လို႔အထက္ကအရာရွိေတြက ညာ ျပီးလုပ္ခိုငး္တယ္လိုဆုိၾကပါတယ္။႔

နံနက္ (၉း၁၈)-Good news! No.33 Army force refuce to shoot the people officially.Government ordered to No.33 Army for move out from Mandalay but they are not following the order.We need to pray for our people and real Myanmar Soldiers.

နံနက္ (၉း၂၉)- ဓါတ္ပံုသမား ၊ မီဒီယာသမာဒမ်ား အထူးသတိထားၾကပါ .... ဓါတ္ပံု ရိုက္ထားရာ အရပ္ နဲ႕ ေနထိုင္ရာ အခန္းမ်ား ကို စစ္အစိုးရမွ ေျခရာခံလိုက္ေနပါတယ္ ... ယမာန္ေန႕က ထရိတ္ဒါးနဲ႕ ဆာကူရာမွာ စစ္သားမ်ား ကြန္ပ်ဴတာအားလံုးကို စစ္ေဆးသြား ၾကပါတယ္ ။ သတိထားၾကပါ ....

နံနက္ (၁၀း၁၁)- ယခု ၉နာရီ ၁၅မိနစ္ မွာ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႔နယ္ ေငြၾကာရံေက်ာင္းတိုက္ အနီး ဗဟိုေစ်းကားမွတ္တိုင္တြင္ စစ္ကား ၂စီး လံုထိန္းလို႔ အမၫ္တက္ထားတဲ့ နအဖ ေခြးအစိုးရရဲ႔ ေနာက္လိုက္မ်ား အျပၫ့္တင္ေဆာင္လာသၫ့္ ဟုိင္းလပ္ကား တစ္ စီး ဒိုင္နာကား ၃စီး အရန္သင့္ေရာက္ ေနပါျပီ...။

နံနက္ (၁၀း၃၉)-ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ အင္ဘရာဟင္ ဂန္ဘာရာကို နအဖက မနက္ျဖန္ကို ျပည္၀င္ခြင္ ့ေပးလိုက္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္လာတာ ျမန္မာျပည္သုလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ ကူညီႏိုင္ဖို ့လိုပါတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ နအဖက ေလေျပေလးေသြးလိုက္လို ့ ျပန္သြားရင္ နအဖက ျပည္သူေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္သတ္လို ့ရမယ့္ အေျခအေနပိုေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျပည္သူေတြဘက္ကေနနဲ ့ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ေရာက္တဲ့အခါမွာ တိုက္ရိုက္ေတြ ့ဆုံေျပာျပႏိုင္ဖို ့လိုသလို၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမွဳေတြကို ပိုမိုအရွိန္အဟုန္ပုိမိုျမွင့္ႀကဖို ့လိုပါတယ္။ နအဖက UN ကိုယ္စားလွယ္ကို လာခြင့္ေပးျပီး ဆက္ညာမွာပါ။ UN ကိုယ္စားလွယ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြ အကုန္လုံး လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပႀကဖို ့လိုပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပစ္ခတ္မွဳေတြ ရုိက္ႏွက္မွဳေတြ မျဖစ္ဖို ့မ်ားပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ ဒီအခြင့္အေရးကို အဆုံးရွဳံး မခံပါနဲ ့။ လူထုဆႏၵျပဖို ့အားလုံးထြက္ႀကပါ ပါ၀င္ႀကပါလို ့အထူးတိုက္တြန္းပါတယ္။ နီးစပ္ရာအျမန္ေျပာႀကပါ။

နံနက္ (၁၁း၀၄)-နအဖက ျမန္မာျပည္မွာ အခု ဖုန္းလိုင္းအမ်ားအျပား ျဖတ္ထားလိုက္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ကို ျပည္သူက ဆက္သြယ္လို ့မရေအာင္ ျဖတ္ထားလိုက္တာလား၊ အႀကမ္းဖက္သတင္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို ့လားဆိုတာ...

နံနက္ (၁၁း၃၂)-ေျမာက္ဥကလာဘုန္းၾကီးလမ္းထိပ္မွာရွိတဲ့ေပ်ာ္ဘြယ္ဓမသိဂီ ၤေက်ာင္းကိုအခုစစ္တပ္က၀ိုင္းေနျပီ

နံနက္ (၁၁း၄၄)-၇န္ကုန္မွာ ႏွစ္ေနရာက စထြက္ဖုိ႔လုပ္ေနတယ္။ တေၾကာင္းက အင္းစိန္ကေန၊ အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဦးစီး ၿပီး ထြက္မယ္။

နံနက္ (၁၁း၄၅)-messageမႏၽႊေလးမွာ ၁ နာရီစမယ္။ညက မႏၱေလးမွာ ဖမ္းတာ ဘုန္းဘုန္း ၄၀ ေက်ာ္ပါသြားတယ္။

နံနက္ (၁၁း၅၀)-trader နား မွာ ျပည္သူ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္စုမိေန ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္

နံနက္ (၁၁း၅၅)-ခိုင္လုံေသာသတင္းအရ - နအဖမွ တပ္မ (၃၃) အား မႏၱေလးတြင္ ျပည္သူမ်ားအား ျပစ္ခိုင္းရာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ထြန္းေအာင္မွ အမိန္ ့အား ထပ္မံျငင္းဆန္ေႀကာင္း သီရွိရပါသည္။ စစ္တပ္အတြင္းတြင္ ျပည္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းလာမည့္ ့ျပည္သူ ့တပ္မေတာ္သားမ်ား ရွိလာေနပါျပီ။

ေန့ (၁၂း၀၀)-ေျမာက္ဥကၠလာမွာ ပစ္ေနျပီဟု သတင္းရသည္

နံနက္ (၁၂း၁၀)-ခိုင္လံုေသာသတင္း - - တပ္မ ၂၂ (၈၈၈၈ တုန္းကသံုးေသာတပ္) ကို ရန္ကုန္သို့ ေခၚယူလိုက္ျပီ

ေန႔ (၁၂း၃၄)-ေျမာက္ဥကၠလာမွာ ျပင္းထန္စြာစတင္ပစ္ခတ္ေနတယ္လို႔ၾကားရပါတယ္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးၾကပါ

ေန႔ (၁၂း၃၉)-ေျမာက္ဥကၠလာပ ဘုန္းၾကီးလမ္းထိပ္မွာရွိတဲ့ ေပ်ာ္ဘြယ္ဓမသိဂီ ၤေက်ာင္းကို ေစာေစာက စစ္တပ္က၀ိုင္းထားခဲ့ပါတယ္။

ေန႔ (၁၂း၄၉)-ခိုင္လံုေသာ သတင္း - တပ္မ(၃၃) မလုိက္နာလုိ ့(၉၉)ကုိ ေလယာဥ္နဲ ့ပုိ ့လုိက္တာ

ေန႔ (၁၂း၅၅)-ရန္ကုန္ သိမ္ႀကီးေစ်းတြင္ ျပည္သူ ငါးေသာင္းခန္႕ ေရာက္ရွိေန

ေန႔လည္ (၁၂း၅၆)- ေျမာက္ဥကၠလာမွာ တပ္၆၆က လူနဲ႔ေပါင္းျပီး၊ တပ္အခ်င္းခ်င္းပစ္ေနျပီ။

ေန႔လည္ (၁၃း၀၁)- မိတၴီလာ ေလတပ္မွ ေလယာဥ္မ်ား ပံ်တက္သြားသည္။ တပ္မ ၃၃ ႏွင့္ တပ္ ၉၉ အတြင္း ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

ေန႔လည္ (၁၃း၀၆)- အင္းစိန္ရဲ့ခိုင္လံုတဲ့ သတင္းအရ GTI ေက်ာင္းထဲမွာသံဃာေတြအမ်ားၾကီးဖမ္းထားပါတယ္

ေန႔လည္ (၁၃း၀၉)- ယရက ႐ံုးေတြဆို ပိတ္ထားတယ္။ မဖြင့္ေတာ့ဘူး။ ညကေန စတာေပါ့ဗ်ာ။ ေရွာင္တဲ့ေကာင္ေတြ ေရွာင္ကုန္ၿပီ။ မရက အဆင့္ထိကို ျဖစ္ေနၿပီ။ ခ႐ိုင္အဆင့္ ထိကို ေရာက္ေနၿပီ။ ေအာက္ေျခေတြ ၿပဳိေနၿပီ။

ေန႔လည္ (၁၃း၁၃)- စံျပေစ်းဘက္မွာ လူ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ေရာက္ေနတယ္။

ေန႔လည္ (၁၃း၄၅)- According to the yangon contacts, Air Bagan Advertisement signboards were destroyed in downtown and didn’t know who did that. They didn’t hear of army shooting fire guns nor demonstrations in downtown until now. They confirmed that Internet connections are down because MPT said they need to do service maintenance. There were army trucks in DhammaZedi Road too.

ေန႔လည္ (၁၄း၀၇)- : ျမန္မာျပည္တြင္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံရျပီး ၊ တခ်ိဳ့ကိုလည္း ခိုးနားေထာင္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္ ။

ေန႔လည္ (၁၄း၃၂)- : ေျမာက္ဥကၠာလာပမွ စစ္တပ္သတင္းအား ပိုမိုအတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ထပ္မံစုံစမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။

ေန႔လည္ (၁၄း၃၅)- : အခုအေနာ္ရထာလမ္းမွာစစ္သားနဲ႔လူထုထိတ္တိုက္ခ်ေနၾကတယ္။ ပန္းဆိုးတန္းကလဲပစ္သံၾကားတယ္။ စံျပဘုန္းၾကီးလမ္းမွာအခုပစ္ေနျပန္ျပီ။

ေန႔လည္ (၁၄း၃၆)- : ေျမာက္ဥကၠာပ အထက္တန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းတြင္ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ တန္းစီေပးေနေသာ ဆရာဆရာမမ်ားအား စစ္တပ္မွ ၀င္ေရာက္ရုိက္ႏွက္ေနတယ္

ေန႔လည္ (၁၄း၄၃)- ေျမာက္ဥကၠာပ အထက္တန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းတြင္ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ တန္းစီေပးေနေသာ ဆရာဆရာမမ်ားအား စစ္တပ္မွ ၀င္ေရာက္ရုိက္ႏွက္ေနတယ္

ေန႔လည္ (၁၄း၄၄)- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးတဲ့စစ္ပညာ ျပည္သူေတြကုိ သတ္ဖုိ႔မဟုတ္ဘူး ဖုန္းၾကီးသတ္တဲ့ မိစၧာေတြ မိုးၾကိဳးပစ္လုိ႔ ေသပါေစ မိစၧာအစိုးရ အလုိမရိွ လုိ႔ ဒီကေန႔ဆႏၵျပသူေတြ ေၾကြးေၾကာ္ၾကတယ္

ေန႔လည္ (၁၄း၄၉)- ပန္းဆုိးတန္းမွာ စစ္ေခြးေတြ စပစ္ေနပါျပီ

ေန႔လည္ (၁၄း၅၂)- ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ယိုးဒယားဘုန္းၾကီးေတြက ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ဘုန္းၾကီးေတြအတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနၾကပါတယ္။ ႀသစေႀတလ်မွလည္း ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ဆႏၵျပေနႀကပါတယ္။

ေန႔လည္ (၁၄း၅၉)- : ျ္မန္မာႏူိင္ငံဆုိင္ရာ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံသံအမတ္ၾကီးက ၂၇ ရက္ေန႔ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္လုိ႔ေသဆုံးသြားသူေတြဟာ နအဖေျပာတဲ့ ၉ေယာက္တဲ့အမ်ားၾကီးပိုမ်ားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္

ေန႔လည္ (၁၅း၀၁)- အခုျပည္တြင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေႀကာင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ထားလို ့ သတင္းမ်ားခက္ခဲစြာ တင္ေနရပါတယ္။ ရေအာင္ႀကဳိးစားျပီး ဆက္တင္ေပးေနပါမယ္။

ေန႔လည္ (၁၅း၁၀)- : ျပည္တြင္းမွာ အင္တာနက္မ်ား ျပန္ရျပီ။ သတိေတာ့ထားဖို ့လိုပါသည္။ ႀကားျဖတ္ မွတ္ေနမည္ကို သတိထားျပီး လုံျခဳံရာမ်ားနဲ ့ သုံးႀကဖို ့ပါ။

ေန႔လည္ (၁၅း၁၁)- ေရႊတိဂံုအေရွ ့ဘက္ကလူထုၾကီးေတြစျပီးခ်ီတက္လာေနျပီလို ့ၾကားရပါတယ္။ လူထုစစ္ေႀကာင္းတစ္ေၾကာင္းက ဘုန္းၾကီးလမး္ကေန အခုသူနာျပဳတကၠသိုလ္ကို ေရာက္ေနပါျပီ။ ေက်ာင္းသားငယ္ေတြ ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။

ေန႔လည္ (၁၅း၁၅)- : ႀကးျဖတ္သတင္း - နအဖ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စိုး၀င္းေသသြားျပီလို ့ San Francisco Chronicle သတင္းစာထဲမွာ ပါတယ္လို ့ ႀကားရပါတယ္။ ဒီသတင္းေတာ့ San Francisco က သူေတြဘဲ သတင္းအတည္ျပဳဖို ့ပါ။

ေန႔လည္(၁၅း၁၈)- လူထုစစ္ေၾကာင္းေတြကမ်ားလာပါတယ္။ ေနရာအႏွ့ံအျပားကိုခြဲသြားေနၾကပါတယ္။ တပ္ကေတာ့အခုေလာေလာဆယ္ထိပ္တိုက္မေတြ ့ေသး။ ေရွာင္ေနၾက။ လမ္းတေလ်ာက္လံုးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးတဲ့ စစ္ပညာျပည္သူေတြကိုသတ္ဖို ့မဟုတ္ဘူးလို့ ေအာ္ေနၾကပါတယ္။

ေန႔လည္ (၁၅း၂၁)- ရန္ကုန္အတြင္း အခ်ိဳ႔ ရပ္ကြက္မ်ားမွာ စစ္တပ္မ်ားမ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ပိတ္ဆုိ႔ေနပါတယ္ လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ျပီး စုဖဲြ႔မွုမ်ား ျပင္ဆင္မွုမ်ား လုပ္ေနၾကပါျပီ

ေန႔လည္ (၁၅း၂၉)- မႏၱေလး ဘုရားၾကီး အေရွ႔ဖက္မုဒ္မွာ လူထုနဲ႔ စစ္တပ္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေနပါတယ္ စစ္တပ္က စည္း၃စည္း တားထားပါတယ္

ေန႔လည္ (၁၅း၅၃)- တာေမြတြင္ေက်ာင္းသားငယ္မ်ား(၃၀၀)ခန့္ခ်ီတက္ေနပါတယ္။

ေန႔လည္ (၁၅း၅၆)- ေျမာက္ဥကၠလာမွာ နအဖဘက္ကတပ္ေတြ ျပန္ဆုတ္သြားၿပီလို႕ သတင္းရပါတယ္

ေန႔လည္ (၁၅း၅၇)- : ျမန္မာျပည္တြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းက ေလာေလာဆယ္ တီဂ်ီ (Thai) တစ္လိုင္းပဲ ျမန္မာျပည္ကို ဘြတ္ကင္ဖြင့္ေပးထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ က်န္တာေတြ မဆင္းဘူးလို႕ ေျပာပါတယ္။

ေန႔လည္ (၁၅း၅၉)- မႏၱေလးတြင္လူေတြ တို့အေရးသံမ်ားျဖင့္ ဆူညံ။ ၃၃လမ္း၊ ၈၃ ႏွင့္ ၈၄ ၾကား။

ညေန(၁၆း၀၅)- : ခိုင္လံုေသာသတင္း - မႏၱေလး လမ္း (၃၁)လမ္းမွာေတာ့ ဆႏဒျပသံဃာေတာ္ေတြကို ရွစ္ခိုးေတာင္းပန္ၿပီး ေက်ာင္းအျပန္ခိုင္းတာပါ၊ ပူးေပါင္းတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပပါယ္မသက္ေရာက္ပါဘူး၊ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ အရာရွိပါလို႔ပါတဲ့ ၿမိဳ႔ခံနဲ႔အင္တာဗ်ဴးရၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊

ညေန (၁၆း၂၄)- ပန္းဆိုးတမ္းမွာ စစ္တပ္စီးထားျပီ ။ မဂၤလာေစ်းမွာေတာ့ လူထုတဖြဲ ့ ခ်ီတက္တုန္းလို့ ၾကားတယ္ ။ လမ္းျပတ္ေတြ အကုန္ပိတ္.. လမ္းမၾကီးေတြကပဲ သြားလို့ရတယ္ (ယခုပဲ ပန္းဆိုးတမ္းလမ္းေပၚရွိ အသိေျပာျပခ်က္)

ညေန (၁၆း၃၀)- မႏၱေလးသတင္းအဆက္- ၈၄ လမ္းေပၚမွာဘုန္းၾကီးေတြ လူေတြ အျပည့္ရွိ။ ။ သိန္းေက်ာ္ေလာက္ရွိမယ္။ တပ္ကေနာက္ဆုတ္ေပးထား။ အပစ္အခတ္မရွိေသး။

ညေန (၁၆း၃၁)- ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းတြင္ အဖြဲ႕မ်ား (၂) ဖြဲ႕ခြဲ၍ ခ်ီတက္။ ၊ပုဇြန္ေတာင္ဘက္တစ္ဖြဲ႕ဆင္း၊၊ အလုံဘက္တစ္ဖြဲ႕ဆင္း၊။ အလုံဘက္ဆင္းေသာအဖြဲ႕အား စစ္တပ္မွ ၀ုိင္းထား။

ညေန (၁၆း၃၄)- မံုရြာမွာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ထဲက ကိုရန္ေနာင္စိုးကိုည ၂နာရီမွာဖမ္းသြားတယ္

ညေန (၁၆း၃၅)- မႏၱေလး မွာ စစ္တပ္ခ်င္း ျပန္ခ်ေနတယ္ ၾကားတယ္။ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ ၀ဲေနတယ္ ေျပာေနႀကပါတယ္။ သတင္းအတည္ျပဳခ်က္ကိုရရန္ စုံစမ္းေနဆဲပါ။

ညေန (၁၆း၃၇)- မႏၱေလးမွာ ၇ိုက္ႏွိပ္ၿပီးေတာ့ လမ္းေဘးမွားၾကည့္ေနတဲ့ သူေတြကို ဖမ္းေခၚသြားတယ္လိုလို႔သိရတယ္

ညေန (၁၆း၄၂)- ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေပၚမွာေသြးေတြအိုင္လို႔လို မ်က္ျမင္တဦးကေျပာတယ္ သံဒုတ္ေတြနဲ႔လိုက္တာလို႔သိရတယ္

ညေန (၁၆း၄၇)- ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား - အခု ႏိုင္ငံတကာႀကက္ေျခနီအဖြဲ ့ ICRC (internation redcross) က ကားေတြနဲ ့ လမ္းမေပၚထြက္ျပီး ကူညီေနပါတယ္။ ဒဏ္ရာရသူေတြကို ဒီကားေတြေပၚတင္ေပးႀကပါ။ နီးစပ္ရာ အျမန္အေႀကာင္းႀကားေပးပါ။

ညေန (၁၆း၅၀)- ဂ်ာနယ္ေတြတခ်ဳိ႔လဲ ပိတ္ထားတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ခိုင္လံုပါတယ္၊ဂ်ာနယ္အသိုင္းအ၀ိုင္းကေျပာတာပါ

ညေန (၁၇း၀၅)- ႏိုင္ငံျခားသူအဖြားႀကီးတဦး ေသနတ္နဲ႔အပစ္ခံရတယ္လို႔ မ်က္ျမင္သက္ေသတဦးက ေျပာၾကားပါတယ္။

ညေန (၁၇း၃၇)- ဒီ အီးေမးရရင္ မဖြင့္ႀကပါနဲ ့။ ဗိုင္းရပ္စ္ထဲ့ထားျပီးတာပါ။ တိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမားက ျမန္မာျပည္အေရးေထာက္ခံတယ္ဆိုျပီး ဖိုင္ attached ပါပါတဲ့ အီးေမးျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ႀကည့္ခ်င္ရင္ - http://www.sophos.com/pressoffice/news/articles/2007/09/burma.html?_log_from=rss

ညေန (၁၇း၃၈)- ေက်ာက္ေျမာင္းသီတာလမ္းထိပ္မွာပစ္ေနတံုးပါတဲ့။ သစ္ပင္ေပၚတက္ေျပးတဲ့သူေတြလိုက္ဖမ္းေနတံုးပါလို ့ သိရပါတယ္။

ညေန (၁၈း၁၀)- ေညာင္ဦးတြင္ ၾကံဖြတ္မ်ားက ဦးေဆာင္ျပီး တအိမ္တေယာက္မထြက္ မေနရအမိန့္ျဖင့္ ထြက္ခိုင္းျပီး၊ လူထုဆႏၵျပမွဳမ်ားကို ဆန္က်င့္ေၾကာင္းလုပ္ခိုင္း။ အတင္းေခၚထုတ္ေန။ ယခုစတင္ထြက္ေနေႀကာင္းသိရ။ နအဖရဲ ့တန္ျပန္လွဳပ္ရွားမွဳ လုပ္ေနပါတယ္။ ႀကည့္ရတာ မနက္ျဖန္ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္လာမွာကို ဒီလုိဆႏၵျပမွဳအတုေတြ ျပျပီး လွည့္စားဖို ့စီစဥ္တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္ နီးစပ္ရာျပည္သူေတြကို အမွန္အကန္လူထုဆႏၵျပပြဲေတြနဲ ့ ႀကံ ့ဖြတ္က အတင္းအဓမၼထြက္ခိုင္းလို ့ထြက္ရတဲ့ အတုအေယာင္ဆႏၵျပမွဳေတြ ေသေသခ်ာခ်ာကြဲျပားျခားနာဖို ့လိုပါတယ္။ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ကို ျပည္သူလူထုေတြရဲ ့ဆႏၵျပမွဳအစစ္အမွန္ကို ေသခ်ာစြာ ျပဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။ နီးစပ္ရာကို အျမန္အေႀကာင္းႀကားေပးပါ။

ညေန (၁၈း၂၂)- ေတာင္ဥကၠလာ ရဲစခန္း ကိုမီးရိႈ႕ေၾကာင္းသတင္းၾကားရ

ည (၁၉း၀၂)- ေက်က္ပန္းေတာင္းမွာလည္း ၾကံဖြတ္ေတြက လူေတြေခၚလာျပီး၊၊ ေညာင္ဦးမွာလို အခုလိုႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွာဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဆန့္က်င္ေၾကာင္းအင္အားျပ၊ ဒါေပမဲ့ ဖုန္းဖုန္းအစစ္အမွန္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ကလည္း အင္အားပိုမ်ားစြာ စီတန္းလွည့္လည္ၾကတယ္လို ့သိရပါတယ္။

ည (၁၉း၁၁)- ေမၿမိဳ႕က DSA မွာ ဗိုလ္ေလာင္းေတြက မႏၱေလးကို ဆင္းမလို႔ လုပ္ေနၾကၿပီလို႕ ၾကားရပါတယ္။ သူတို႔မွာ လက္နက္ေတာ့ မရွိၾကဘူး။ ျပည္သူေတြ၊ ရဟန္းသံဃာေတြ ခံစားေနရတာ ကိုမၾကားရက္လို႔ ။ ျပည္သူဘက္ကေန ကူညီမလို႔ ေျပာသံၾကားရပါတယ္။ အ့ဲဒီသတင္းကိုၾကားလို႔ မနက္ဖန္ မွာ သူတို႔ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး က DSA ေက်ာင္းသားအားလံုးကို အစည္းအေ၀းေခၚထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ည (၁၉း၂၈)- ေတဇနဲ ့ သန္းေရွ ြသမီး ဒီမွာ ေရာက္ေနတယ္လို ့ ႀကားပါတယ္။ Dubai Burj Al Arab Hotel Rom No 709 သူတို ့နဲ ့အတူ သက္ေတာ္ေစာင့္ ဗုိလိခ်ဳပ္စန္းေအာင္ ပါပါတယ္။ အခန္းကို booked လုပ္တာ ေတဇနာမည္နဲ ့ပါလို ့သတင္းရရွိပါတယ္။ UAE ကလာတဲ့ သတင္းပါ။

ည (၁၉း၃၄)- : ဒီည စကၤာပူအခ်ိန္ ၉နာရီခြဲမွာ ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့အေသးစိတ္သတင္းကို Channel news Asia ကေနလႊင့္လိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီထဲကသတင္းတစ္ခုမွာ အာဆီယံေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ေယာက္က ျမန္မာျပည္ကို အာဆီယံ ကေနထုတ္ဖို႔အထိ အေရးယူဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ည (၂၁း၀၁)- ဦး၀ိစာရလမ္းနဲ႔ ဗားကရာ ေထာင့္မွာ ရွိတဲ့ ဗားဂရာေက်ာင္းနဲ႕ ေအာင္မဂၤလာေက်ာင္းေတြကို အခု ၀င္စီးဖို႔ လာေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သတိေပးၾကပါ သတင္းျဖန္႕ၾကပါ နီးစပ္ရာေဟာ့လိုင္းဖုန္းနံပါတ္ ကို ဆက္သြယ္ေပးပါ ။ ဗိုလ္မိုးလမ္း၊ ဓမာရံုလမ္း၊ ေျမႏုလမ္းက လူေတြက တိုက္ေတြေအာက္ ဆင္းၿပီးေစာင့္ေနၾကပါတယ္။

ည (၂၁း၂၈)- ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြကို၀င္ေနတယ္လာၾကည ့္တဲ့ လူေတြကိုပစ္တယ္ ရန္ကုန္ကေက်ာင္းတိုင္းလိုလိုကို ၀င္တာ

ည (၂၂း၂၄)- ဆႏၵျပပြဲတိုင္း ဓာတ္ပံရိုက္တဲ့ ရဲသတင္းေပးတေယာက္နာမည္ရထားပါတယ္ တင္ေမာင္လတ္(အင္းစိန္)၊စစ္သားေတြက္ု ကာဗာယူၿပီးဓာတ္ပံုရိုက္တဲ့သူပါ၊

ည(၂၃း၄၂)- သံဃာနာယကေတြကို လုပ္ႀကံမယ္ .. ၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပသံဃာေတြက လုပ္သလို လုပ္ၾကမယ္လို့ အတြင္းသတင္းတခု ထြက္ေနပါတယ္ ။

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္..>>>

ဘယ္ေတာ့မွ အရွံဳးမေပးဘူး“ဒီမိုကေရစီ၊

လူ႔အခြင့္အေရးကို

အသက္ေတြနဲ႔

လမ္းခင္းထားတယ္“တဲ့၊

ငါ့အေတြးထဲကို

အဲဒီသီခ်င္းသံေတြက

အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔

၀င္လာေနၾကတယ္။


”ေသြး---ေသြး---ေသြး`“

ေသြးစက္ေတြနဲ႕

ကြန္ပ်ဴတာ

ဖန္သားျပင္ေပၚက

ဓာတ္ပံု၊ ဗြီဒီယိုေတြက

ငါ့မ်က္လံုးအာရံုေတြကို

အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔

စူး၀င္လာၾကတယ္။


”ဘာလို႔မ်ား

ငါတို႔ျမန္မာျပည္ဟာ

ကမာၻ႕အယုတ္မာဆံုး

လူသတ္သမားေတြရဲ့

အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္ကိုမွ

က်ေရာက္ေနရတာတဲ့လဲ`“

ခံျပင္းနာက်ည္းမွဳေတြက

ငါ့ႏွလံုးသားေတြကို

ဆြဲေဆာင့္ေနၾကတယ္။


”ဘာလို႔မ်ား

ငါတို႔သာသနာဟာ

စစ္ဖိနပ္ေအာက္ကို

က်ေရာက္ရမွာတဲ့လဲ`“

အရွိန္အဟုန္နဲ႕

မခံခ်င္စိတ္ေတြက

ငါ့ကိုယ္ထဲက

ေသြးေတြကို

ပြက္ပြက္ဆူေနေစတယ္။


ငါ့မ်က္လံုးအစံုက

မ်က္ရည္ေတြက်ေနဆဲမွာ

ငါ့ႏွဳတ္ခမ္းအစံုက

“ကမာၻမေၾကဘူး၊

ငါတို႔ေသြးနဲ႔

ေရးခဲ့ရတဲ့

ေမာ္ကြန္းေတြ“ဆိုတဲ့

စာသားကို

အၾကိမ္ၾကိမ္ရြတ္ဆိုေနမိတယ္။


စစ္အာဏာရွင္တို႔ေရ-

မင္းတို႔ရဲ့

သာသနာဖ်က္လုပ္ရပ္ေတြကို

တမ်ိဳးသားလံုး

စိတ္နာေနၾကျပီ၊

မင္းတို႔အတြက္

ငါတို႔တမ်ိဳးသားလံုးမွာ

ေျပာစရာတခြန္းပဲက်န္တယ္

“ဘယ္ေတာ့မွ အရွံဳးမေပးဘူး“

(၂၇.၇.၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္..>>>

သစၥာျပဳပါ၏

Thursday, September 27, 2007


အရွင္ဘုရား-

တပည့္ေတာ္မသည္

လူမွန္းသိတတ္စ

အရြယ္မွစျပီး

အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊

သာသနာကို

တတ္ႏိုင္သမွ်

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါသည္ဘုရား။


အရွင္ဘုရား-

တပည့္ေတာ္မသည္

ေက်ာင္းသားလူငယ္အမ်ား

ပညာေရးတိုးတက္ေစရန္

တတ္ႏိုင္သမွ်

ကူညီေပးခဲ့ပါသည္ဘုရား။


အရွင္ဘုရား-

တပည့္ေတာ္မသည္

ျမန္မာျပည္ၾကီး

တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေစရန္

အစဥ္အျမဲ

ဆႏၵရွိေနပါသည္ဘုရား။


ဤမွန္ကန္ေသာ

သစၥာစကားမ်ားေၾကာင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးသည္

ဘုရားသားေတာ္မ်ားကိုပင္

ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္၀ံ့သူ

သာသနာဖ်က္

မင္းဆိုးမင္းညစ္မ်ားေဘးမွ

ျမန္ဆန္စြာ

လြတ္ျငိမ္းရပါလို၏ဘုရား။


ဤမွန္ကန္ေသာ

သစၥာစကားမ်ားေၾကာင့္

ယခုဘ၀မွစတင္၍

ေနာင္သံသရာအဆက္ဆက္တြင္

အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊

သာသနာကို

ေစာ္ကားခဲ့သူ

စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား

ေခ်မွဳန္းေအာင္ျမင္ႏိုင္သူ

ျဖစ္ရပါလို၏ဘုရား။

(၂၇.၉.၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္..>>>

၂၇ ရက္ ျပည္တြင္းသတင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား (၂၇.၉. ၂၀၀၇) (နစ္ေနမန္း စီေဘာ့စ္မွ ယူပါသည္)

နံနက္ (၃း၄၈) နာရီ - KKK: ညီညီ: စံုဆည္းရာ ညီအကိုမ်ား ခင္ဗ်ာ ဒီေန႔မိုးေပၚ ေထာင္ပစ္ေသာ စစ္တပ္အား တကယ္ပစ္မည့္ ခ်င္း စစ္တပ္နွင့္ လဲလွယ္ တာ၀န္ေပး လိုက္ေၾကာင္းသိရပါသည္. နီးစပ္ရာ ညီအကိုမ်ားကို သတင္းေပးေစလိုပါသည္။

နံနက္ (၃း၅၃) နာရီ- မေန ့ညက FMI စင္တာ အနီးရွိ ဟိုတယ္၀င္းအတြင္းသို႔ စစ္ကားမ်ား ၄ စီထက္မနည္း ၀င္ေရာက္သြားသည္ဟု သိရပါသည္။

နံနက္ (၃း၅၈) နာရီ- မေန ့ည ၁၂း၄၅ နာရီမွာ ေငြႀကာရံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို စစ္ကား ၇ စီးနဲ ့ ဒိုင္နာကား ၃ စီးက ၀င္စီးပါတယ္။ မနက္ ၂ နာရီမွ ျပန္ထြက္လာပါတယ္။ ေသနတ္ ၆ ခ်က္ေဖါက္ပါတယ္။ အျခား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကိုလည္း ညဘက္ေတြမွာ ၀င္စီးဖို ့အလား အလာရွိပါတယ္။

နံနက္ (၄း၀၆) နာရီ- စစ္ကားေတြ သံဆူးႀကဳိးေတြတင္ျပီး မနက္ ၂ နာရီခန္ ့က ေျမနီကုန္းဘက္ကို ထြက္သြားပါတယ္။ လမ္းေတြ ပိတ္ဆို ့ဖို ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

နံနက္ (၆း၂၃) နာရီ- : ျမန္မာနိုင္ငံအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ UN လုံၿခုံဳေရးေကာင္စီ တံခါးပိတ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာျပည္ အေရးေဆာင္ရြက္ရန္အား ကန္ ့ကြက္ သြားပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူေတြ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျပီး မိမိတိုင္းျပည္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္က လြတ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ လုပ္ရပါမယ္။

နံနက္ (၇း၁၇) နာရီ- ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို ့ - လူထုခ်ီတက္ပြဲေတြမွာ အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ားကို လုံး၀ျပန္လည္မတုန္ ့ျပန္ဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပႀကဖို ့ အေရးႀကီးေႀကာင္းနဲ ့ အထူးလိုက္နာဖို ့ ေဆာ္ေႀသာ္ထားပါတယ္။ ဒီေဆာ္ေႀသာ္ခ်က္ကို အျမန္လက္ဆင့္ကမ္းေပးႀကပါ။

နံနက္ (၇း၃၈) နာရီ- ညကေတာင္ဥကၠလာပရွိေငြၾကာယံ ေက်ာင္းတိုက္မွသံဃာမ်ားအားစစ္သားမ်ားမွလာေရာက္အၾကမ္းဖက္ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးသြား ေၾကာင္း။ေျပးလြွားေအာ္ဟစ္သံမ်ားၾကားၾကရေၾကာင္းမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွေျပာၾကား ပါသည္။

နံနက္ (၇း၄၇) နာရီ - ညက ၁၂း၄၅ နာရီမွာ ေတာင္ဥကၠလာပ ေငြႀကာရံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို စစ္ကား ၇ စီးနဲ ့ ဒိုင္နာကား ၃ စီးက ၀င္စီးပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို ့ရဲ ့ေအာ္ဟစ္သံ ေတြႀကားရတယ္လို ့ေျပာပါတယ္။

နံနက္ (၈း၀၁) နာရီ- ကမၻာေအးႏွင့္ နတ္ေမာက္လမ္းဆံုအား ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား ပိတ္ထားသည္။

နံနက္ (၈း၄၅) နာရီ- ယခုျမ္ိဳူေတာ္ခန္းမေရွ႕ တြင္မီးသတ္ကားမ်ားႏွင့္ စစ္ကားမ်ား ေနရာယူထား၊ၾကပါသည္။ေတာ္လွန္ေရးပန္းၿခံေရွ႕ ဦး၀ိစာရလမ္းေပၚ လိုင္းကားမ်ား လိုင္းနံပတ္မ်ားစကၠဴျဖင့္အုပ္ကပ္ထားၿပီး ၇ စီးခန္႕ရပ္ထားပါသညိ.မိစာၧတပ္ (ဒိဌိ တပ္မ်ား) ေတြသံုးဖို႕အဆင္သငိ့ျပင္ထားၾကပါသည္။၊

နံနက္ (၈း၅၄) နာရီ- တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို ့ - နအဖသည္ အႀကမ္းဖက္ရန္အမိန္ ့ေပး ထားသည့္ စစ္သားအခ်ဳိ ့သည္ ့့တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ပါသျဖင့္ - ၄င္းတို ့အား ျပည္သူအား မျပစ္ရန္အတြက္ မိမိတို ့တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံေပးရန္၊ လူထုခ်ီတက္မွဳတြင္ ပါ၀င္ေပးပါရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

နံနက္ (၈း၅၇) နာရီ- ဒီေန ့ တကမၻာလုံးမွာ ေရာက္ေနႀကတဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာေတြေရာ ေထာက္ခံအားေပးသူ ႏိုင္ငံျခားသာမ်ားအားလုံးမွ ဆုေတာင္းေမတၱာပို ့ပြဲမ်ား (global fast and candlelight vigil) ျပဳလုပ္မယ္လို ့သိရပါတယ္။ မိမိတို ့ေရာက္ရွိရာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေပးႀကပါ။

နံနက္ (၈း၅၇) နာရီ- အားလုံးအား အသိေပးလိုပါတယ္။ ရဟန္းျပည္သူမ်ားအား ရိုက္ပုတ္အႀကမ္းဖက္ေနႀကေသာ စြမ္းအားရွင္မ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားသည္ စစ္သားမ်ားျဖစ္ေႀကာင္း ခိုင္လုံစြာ သိရွိရပါသည္။ ဒီအေႀကာင္းအား ျပည္သူမ်ားအားလုံး၊ မီဒီယာမ်ားအားလုံးႏွင့္ UN တို ့၊ ကမၻာျပည္သူအေပါင္းအား အျမန္ဆုံး အေႀကာင္းႀကားအသိေပးေစလိုပါသည္။ ဒီကိစၥ အေရးႀကီးေသာေႀကာင့္ အားလုံး ၀ိုင္းကူေပးႀကပါ။

နံနက္ (၉း၀၄) နာရီ- မေန့ကပစ္ခတ္မွ့ဳမွာ ပထမမုိးေပၚေထာင္ပစ္္ေသာ္လည္း ေနာက္တြင္ ဆနၵၿပသူုမ်ားထံတည့္တည့္ပစ္ေၾကာင္းျပင္သစ္သံရံုးအရာရွိကေၿပာဆုိပါတယ္။ပ်ံလြန္သူသံဃာ ၃ပါးအနက္ ၂ ပါးမွာရိုက္ အသတ္ခံရျပီး တပါးမွာ ေသနတ္မွန္၍ ေသဆးံူေၾကာင္း အတည္ၿပဳပ့ါသည္။

နံနက္ (၉း၁၀) နာရီ- သို့ေသာ္..စုစုေပါင္းေသဆံုးသူ.သံဃာမွာ ငါးပါးၿဖစ္ေၾကာင္းေသာသုဇၨနဘိကၡဳအဖြဲ့မွေၾကၿငာထားပါသည္။

နံနက္ (၉း၁၄) နာရီ- ရန္ကင္း မိုးေကာင္းေက်ာင္းတိုက္မွသံဃာ ၅၀၀ အားလည္းေကာင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပရွိေငြၾကာယံ ေက်ာင္းတိုက္မွသံဃာ၁၅၀ အားလည္းေကာင္း လာဖမ္း သြားပါတယ္။

နံနက္ (၉း၁၅) နာရီ- : ယမန္ေန ့ကဘုန္းၾကီးေတြကိုကန္။ ရိုက္။ပစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိုးမရြာ ဘဲနဲ ့မိုးၾကိဳးမ်ားပစ္ေၾကာင္းသိရ။ ယခုလည္းစစ္တပ္ေတြ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္ဖို့ျမိုထဲမွာ ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ သိမ္ျဖဴ ၊ဆူးေလ၊နဲ့ ဗဟန္း တိ့ု့မွာျဖစ္ပါတယ္..သတိထားၾကပါခင္ဗ်ာ။ ဆူးေလ မွာသံဆူးၾကိဳးေတြကာထားပါတယ္။

နံနက္ (၉း၂၄) နာရီ- သမၼာေဒ၀နတ္ေကာင္နတ္ျမတ္မ်ားကယ္ေတာ္မူပါ။ျပည္သူတို့၏ႏွလံုးအိမ္အတြင္းၾကိမ္မီးအံုးသကဲ့သို႔ပူေဆြးေသာကေရာက္ေနၾကရပါျပီ။ မေန႔ညက ကံဘဲ့မုိးေကာင္းေက်ာင္းႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာေငြၾကာရံေက်ာင္းတုိ႔အား စစ္ကားအစီး(၃၀)ခန္႔ျဖင့္ ၀င္ေရာက္စီးနင္း၍ သံဃာေတာ္မ်ားအား ႐ုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ၾကသည္။ ကံဘဲ့မုိးေကာင္းေက်ာင္းတုိက္တြင္ စစ္ကားမ်ားျဖင့္ ကာရံထားေသာ ၀င္းတံခါးအား ၀င္ေရာက္တုိက္ဖ်က္၍ သံဃာေတာ္မ်ားအား ႐ုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။သံဃာမ်ားက တုံးေမာင္းေခါက္၍၄င္း၊သံပုံးမ်ားတီး၍၄င္း ရပ္ကြက္အတြင္းအကူအညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း စစ္သားမ်ားက ထြက္လာေသာလူအမ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိလာသမွ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖရာ စစ္သားမ်ားက ထုိေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိလာသအား ၾကိဳးျဖင့္တုတ္ တုတ္ျဖင့္႐ုိက္ႏွက္ကာ ထားခဲ့ၾကသည္။

နံနက္ (၉း၃၂) နာရီ- ညက စစ္သားမ်ား၀င္စီးေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ေငြၾကာရံ(ေတာင္ဥကၠလာ)၊ စစ္ကိုင္း (သု၀ဏၰ) ၊ မိုးေကာင္း(ေတာင္ဥကၠလာ)၊ သိပၸံ(ေရႊဂံုတုိင္) ၊ မဂၢင္(သဃၤန္းကၽြန္း)၊ သိမ္ျဖဴဂံုးဆင္းက ေက်ာင္း။

နံနက္ (၉း၃၆) နာရီ- ေ႐ႊတိဂုံဘုရားအေ႐ွ႕ဘက္မုခ္ ႐ွိ မီးပိြဳင့္အား အာဏာပုိင္မ်ားမွ ပိတ္ထားေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

နံနက္ (၉း၅၉) နာရီ- ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ ့၀န္ထမ္းမ်ားကို အရပ္၀တ္နဲ႔ ဆႏၵျပသူမ်ား ႏွင့္အတူေရာ၍ လိုက္ခိုင္းထားေၾကာင္း ခိုင္လံုတဲ့သတင္းရပ္ကြက္မွ ေျပာပါသည္။ သတိထားရန္လုိအပ္ပါသညိ

နံနက္ (၁၀း၀၄) နာရီ- ဆူးေလဘုရားထဲလံုျခံဳေရး ၈၀၊၁၀၀ ေလာက္ ရွိတယ္။ေျမာက္ ဘက္ နဲ့ ပန္းဆိုးတန္းဖက္ကို အင္အား ၁၅ ေယာက္ စီေလာက္ ခြဲလႊတ္ေနတယ္။ စစ္ကား truck ကား ၁၃ စီးရိွတယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ မီးသတ္ကား ရ စီးရွိတယ္။

နံနက္ (၁၀း၀၇) နာရီ- နအဖမွ စြမ္းအားရွင္မ်ားအား ဘုန္းႀကီးအေယာင္ေဆာင္ခိုင္းျပီး အစၥလာမ္ေမာ့စ္ (Islamic Mosque) မ်ားအား ဖ်က္ဆီးမည္ဟု သတင္းရထားပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာေတြကို အျမန္အေႀကာင္းႀကားေပးပါ။ ဆုူေလေပၚတက္တဲ့အေပါ္က္ကို ပိတ္ထားပါတယၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအတြင္းမွာ အရာရိွမ်ားစီးသည့္ကား (၁၀)စီးရိွတယ္။ အမ်ဳိးအစားမတူပါဘူးသံဆူးႀကိဳးမ်ားကို အဆင္သင့္ အေခြလိုက္ခ်ထားပါတယ္။ ရဲမ်ားတြင္ တုတ္ႏွင့္ ဓါတ္မီး ပစ္စတိုေသနတ္သာ ပါရိွသည္။ လက္နက္ႀကီးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမရိွပါေလာေလာဆယ္။ ကားအသြားအလာ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

နံနက္ (၁၀း၁၀) နာရီ- ၽျမိဳေတာ္ခန္းမထဲမွာ မီးသတ္ကားေတြလည္းအဆင္သင့္ ရိွေနတယ္

နံနက္ (၁၀း၁၂) နာရီ- ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုဒ္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ (၃၀)မိနစ္က ႐ိုက္ေနၿပီလို႔ မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သူတစ္ဦးကို ေျပာၾကားပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္ ထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္လက္ေျပာၾကားပါတယ္။

နံနက္ (၁၀း၁၃) နာရီ- အခု ၾကည့္ျမင္တုိင္ဖက္မွာ လည္း လူေတြလမ္းစေလွ်ာက္ဖို႕ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ အားလံုးကေတာ႕ တက္ၾကြေနသည္။မေၾကာက္ၾကပါ။စစ္ကားေတြ အမ်ားၾကီး မနက္က ထပ္ေရာက္ေနတယ္။ မေန႕ညေနကလဲ ေရႊေတာင္တန္းလမ္းထိပ္မွာ စစ္ကားေတြ လာေစာင္႕သြားၾကပါသညိ။ စစ္ကား truck ကား ၁၃ စီးရိွတယ္။ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာပါ။ မီးသတ္ကား ၇ စီးရိွတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၀င္းထဲမွာ (၂)စီး အျပင္မွာ (၅)စီး။ မေန႔ပိတ္ခဲ့တဲ့လမ္းေတြကိုလည္း ဒီေန႔ ပိတ္ထားပါတယ္။ သံဆူးႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ။ မေန႔ကဓါတ္ပံုေတြပို႔ထားတဲ့ေနရာက အျဖစ္အပ်က္ပါပဲ။

နံနက္ (၁၀း၁၈) နာရီ- စစ္သားတစ္ေယာက္မွေတာ့မရိွပါဘူး။ ရဲအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို အင္အား (၂၀)ရိွတယ္။အလံျပဘုရားလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္မွာ တစ္ဖြဲ႕ ဆူးေလအနီးက မဟာဗႏၶဳလလမ္းေပၚမွာ တစ္ဖြဲ႕ ဆူးေလးေျမာက္ဘက္အေပါက္မွာ ရဲမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ေနပါတယ္။ ဆူးေလအေပၚတက္တဲ့ အေပါက္ကို ပိတ္ထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအတြင္းမွာ အရာရိွမ်ားစီးသည့္ကား (၁၀)စီးရိွတယ္။ အမ်ဳိးအစားမတူပါဘူး ။

နံနက္ (၁၀း၂၀) နာရီ- 34 /33 ခန္းမ ေနာက္ လမ္းၾကားေတြမွာ ရဲ ၄ ေယာက္ ေလာက္ ပုန္းေစာင့္ ေန တယ္္။ လက္နက္၊တုတ္ေတြနဲ့.ဒ္ါေပမဲ့ monks အခ်ိဳ ့ေက်ာင္းတိုက္ ကေန စ ထြက္ေန ျပီ။

နံနက္ (၁၀း၂၄) နာရီ- စစ္တပ္က စက္မွဴ၁ ကေန သကၤန္း အစံု ၃၀၀၀ လာယူသြားတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ဘုန္းၾကီၤးအတုေယာင္ေဆာင္ဖို့ပါ။ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာျပည္အေရး ျငင္းပယ္ခဲ့တာကို ျပည္ပကျမန္မာေတြ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ အခုအေျခအေနမွာ တရုတ္ဗမာ အဓိကရုန္း မျဖစ္ေအာင္ အားလုံး ၀ိုင္းထိန္းႀကပါ။ နအဖ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုန္းေတြ မျဖစ္ရေအာင္ သတိထားႀကပါ။ နီးစပ္ရာ အျမန္လက္ဆင့္ကမ္း အသိေပးေပးပါ။ ဘာသာေရး အဓိကရုန္းေတြပါ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းႀကပါ။ နီးစပ္ရာကို အျမန္လက္ဆင့္ကမ္းအေႀကာင္းႀကားေပးပါ။

နံနက္ (၁၀း၃၀) နာရီ- ဆူးေလမွာ ျပည္သူအမ်ားၾကီး ေရွ့ေဆာင္ရံုေရွ့ဘက္မွာ ေလွ်ာက္ေနတယ္.ေနာက္ကေတာ့ ျပည္သူေတြကို သတ္ဘို့မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ဟစ္ေအာ္သံေတြကို ၾကားရတယ္ဆူးေလမီးပိြဳင့္မွာ ..ဘုန္းၾကီးေတြက လူေတြရဲ့အေရွ့ဘက္ကေနကာျပီး မတ္တပ္ရပ္္ေနတယ္.လူေတြကဘုန္းၾကီးေတြေနာက္မွာ အမ်ားၾကီးဘဲ။

နံနက္ (၁၀း၃၄) နာရီ- ဒီေန့မွာမေန့ကက်ဆံူသြားတဲ့ဘုန္းၾကီးေတြကိုဂုဏ္ၿပဳတဲ့အေနနဲ့ လုအမ်ားဟာဒီေန့ အက်ီ ္ အနီၤေရာင္၀တ္ဆင္္ၾကတာ ေတြ့ရပါတယ္..ေသြးစြန္းတဲ့ေန့အတြက္အမွတ္တရပါ.

နံနက္ (၁၀း၃၉) နာရီ- မၾကာခင္မွာဗားဂရာ သာဓုေက်ာင္းကပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားတဲ့ ဘုန္းၾကီးကိုဇာပန လုပ္ၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒါမေန႕က လွံစြတ္နဲ႕ အထိုးခံရလို႕ပ်ံလြန္တာျဖစ္ပါတယ္။

နံနက္ (၁၀း၄၀) နာရီ- မေန႕က အလံုဘက္မွာ လဲ ေသနတ္ အခ်က္၁၀၀ ေက်ာ္ပစ္ပါတယ။္ ခုဏကေျပာတဲ့ အေလာင္းကို သည္လာရင္းျဖစ္တာ ။ကမ္းနားေစ်းက အလုပ္သမား ေတြမခံႏိုင္လို႕လိုက္လာရင္း အမ်ားအျပား အဖမ္းခံလိုက္ရတယ္ဟူသတင္းရရွိပါသည္။

နံနက္ (၁၀း၄၃) နာရီ- : သံဃာ နဲ႕ လူ ထု မ်ား အခု ၾကည့္ျမင္ တိုင္ဘက္ က ေန စတင္ ခ်ီတက္ လာၾကပါၿပီ။

နံနက္ (၁၀း၅၂) နာရီ- ဆူးေလဘုရား အနီးက လမ္းၾကားေတြ အားလံုးကို သံဆူးႀကိဳးေတြနဲ႔ ပိတ္ထားၿပီ (မ်က္ျမင္)

နံနက္ (၁၀း၅၉) နာရီ- သာေကတဖက္ကေန လူထုနဲ႔ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြ ရန္ကုန္ထဲကို စတင္၀င္ေရာက္လာေနၾကပါျပီ

နံနက္ (၁၁း၀၉) နာရီ- ကူလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာအီဘရာဟင္ ဂန္ဘာရီအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ ဒီေန ့ဘဲ အေရးေပၚအေနအထားနဲ ့ လွ ြတ္လိုက္ပါျပီ။

နံနက္ (၁၁း၁၉) နာရီ- လိုင္းကားေတြမွာ ဘုန္းဘုန္းေတြပါရင္ လိုင္းကားေပၚကဆင္းခိုင္းေနပါတယ္။ ဒညင္းကုန္း မွတ္တိုင္၊ အင္းစိန္၊ သမိုင္း၊ လွည္းတန္း၊ ေျမနီကုန္းမွတ္တိုင္ တို့ြမွာ ဆင္းခိုင္းပါတယ္။ (စက္ရပ္သတင္းပါ။)

နံနက္ (၁၁း ၅၅) နာရီ- နယ္ျမိဳ ့ႀကီးတစ္ျမိဳ ့မွ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိႀကီးမွ ၄င္းတို ့ ျမဳီ ့တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသည့္ ဘုန္းဘုန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအား စစ္တပ္မွ ျပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမည္ဆိုပါက ၄င္းအေနျဖင့္ လုံး၀သေဘာတူမည္ မဟုတ္ေႀကာင္း ခိုင္လုံစြာျဖင့္ သတင္းလွ်ိ ့၀ွက္ေပးပို ့လာပါသည္။ (အေျခအေနတစ္ခုေႀကာင့္ ျမဳိ ့အမည္ႏွင့္ အရာရွိႀကီးအမည္ကို ထုတ္ေဖၚေျပာျပမရေသးပါ။ စာျဖင့္ ခိုင္လုံစြာ အေႀကာင္းႀကားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။) - နစ္ေနမန္း။

နံနက္ (၁၁း၅၇) နာရီ- ရံုးဖံုးေတြ ေခၚမရဘဲ အေနာ္ရထာလမ္း ဘယ္ဘက္တျခမ္းကပိတ္ထားလိုက္ပါျပီ။

ေနံလည္(၁၂း၀၀) နာရီ- ဘုန္းႀကီးအစစ္ေတြဟာ စက္မႈ(၁)သကၤန္း(ယက္သကၤန္း ) ဘယ္ေတာ့မွ မ၀တ္ဆင္ပါ။ဒါဟာ အတုနဲ႔အစစ္ခြဲျခားဖို႔ပါ။ ဒါဟာ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ဆရာေတာ္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီေန႔ေတာ့တတ္စီစီးလာတာ ေတာင္ဘုန္းဘုန္းဆိုမတင္ရဘူးဆိုျပီး အမိန္႔ေတြေပး ထားပါသည္.ထို့ျပင္ဓါတ္ပဲူရိျက္သူမ်ား၏ ကင္မရာကိူဆြဲယူလြင့္ပစ္ေၾကာင္းသတင္းၾကားရပါသည္။

ေန႔လည္ (၁၂း၁၅) နာရီ- အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္အလုပ္အမွဳေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ (NLD CEC) ဦးေအာင္ေရွ ြ၊ ဦးလြင္၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးလွေဖ၊ ဦးလြန္းတင္၊ ဦးစိုးျမင့္၊ ဦးညြန္ ့ေ၀နဲ ့ ဦးျမင့္သိန္းတို ့ကို ဖမး္းသြားတယ္လို ့ သိရပါတယ္။ ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ဦးလွေဖ အဖမ္းခံရမွဳမွာ ေသခ်ာျပီး က်န္သူမ်ားကို သတင္းအတည္ျပဳခ်က္ယူေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးပူက်င့္ရင္းထန္ကိုလည္း ေနအိမ္မွေန မနက္ (၅း၃၀) နာရီမွာ ေအာင္သေျပစစ္ေႀကာေရးစခန္းကို ေခၚေဆာင္သြားပါတယ္။

ေန႔လည္ (၁၂း၂၁) နာရီ- ေတာင္ဥကၠလာမွာ ယခု အျပင္းအထန္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနရာအတိအက် မသိရေသးပါ။ က်ဳိကၠဆံကြင္းဘက္ကို လူအုပ္ၾကီးက သြားေနၾကပါသည္။

ေန႔လည္ (၁၂း ၂၅) နာရီ- သံဃာမ်ားအပ္ါအ၀င္လူ ၅၀၀ ခန္ ့့အေနာ္ရထာလမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လာေနၾကျပီ။ ဆူးေလဘုရား အနီးက လမ္းၾကားေတြ အားလံုးကို သံဆူးႀကိဳးေတြနဲ႔ ပိတ္ထားၿပီ။

ေန႔လည္ (၁၂း၃၅) နာရီ- စစ္အင္အားေတြထပ္ျဖည့္ေနပါတယ္။စစ္ကား(၁၅)စီးျမိဳ႔ထဲ၀င္သြား ၾကပါသည္.။ႏွစ္စီးတြင္အေျမာက္မ်ားပါ ပါ၀င္ေၾကာင္းမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွေျပာၾကားသည။္

ေန႔လည္ (၁၂း၃၉) နာရီ- ဘုန္းၾကီးအတုမ်ား ၈၀ခန ့္ျမိ္ဳထဲေ၇ာက္ရွိ္ေန ေၾကာင္းသတငး္ရပါတယ္..သတိထားၾကပါ

ေန႔လည္ (၁၂း၄၀) နာရီ- အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ားအားလုံး အဖမ္းခံရေၾကာင္း AAPP အတြင္းေရးမွဴး ကိုတိတ္ႏုိင္မွ အတည္ျပဳေျပာၾကားပါတယ္

ေန႔လည္ (၁၂း၄၄) နာရီ- ဆူးေလမွာခ်ီတကိေနပါၿပီ

ေန႔လည္ (၁၂း ၄၆) နာရီ- ဆူးေလနားက ပိတ္ထားတဲ့ ေနရာနားမွာ လူေတြ အမ်ားၾကီး ထိုိင္ဆုေတာင္းေနၾကတယ္ လက္ခုပ္တီးတဲ့ သူေတြလည္း အမ်ားၾကီးဘဲ

ေန႔လည္ (၁၂း၅၈) နာရီ- တာေမြမွ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားအား ၀င္မည္ၾကားရ ။ သတိေပးေပးေစလုိပါသည္။တာေမြမွ ဘုန္းဘုန္းမ်ား မထြက္ေသးဘဲ အစည္းအေ၀းလုပ္ေနၾကသည္။ ေတာင္ဥကၠလာ သစၥာလမ္းနဲ ့ဗဟိုလမ္းနားမွာ လူေတြနဲ့တပ္နဲ့ထိပ္တိုက္ေတြ ့ေနၾကျပီ။ တပ္ကၾကံ ့ဖြံ ့ေတြကိုေရွ့တန္းတင္တားသည္။ ေနာက္မွာတပ္ေတြကရွိၿပီး လူထုေတြေဒါသထြက္ေန။လမ္းမွာလဲခဲလံုးေတြနဲ့ပ်ံ ့က်ဲေနကာ အခုမ်က္ရည္ယိုဗံုးေတြခြဲေနတယ္။

ေန႔လည္ (၁၃း၀၂) နာရီ- ေတာင္ဥကၠလာေနရာ က ၁၂ ရပ္ကြက္မာဃလမ္းမွာလည္းျဖစ္ေနတယ္တဲ့

ေန႔လည္ (၁၃း၀၄) နာရီ- တာေမြ နတ္ေခ်ာင္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴ မဂၤလာရာမ မွ ဘုန္းဘုန္းမ်ား အကုန္ လုံး အဖမ္းခံရသည္သိရသည္။

ေန႔လည္ (၁၃း၀၇) နာရီ- ေတာင္ဥကၠလာမွ အိမ္မ်ားကို ပုိက္စိတ္တုိက္ရွာမည္ဟု သိရ။ ဖုန္းဖုန္းမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဟု သိရပါသည္။

ေန႔လည္ (၁၃း၁၀) နာရီ- မႏၱေလး(၃၅)လမ္း ျမေတာင္ဖက္တြင္ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ထြက္ဖုိ႔ျပင္ေနေၾကာင္း လမ္းေတြပိတ္ထားလုိ႔ လူထုႏွင့္ တပ္ အေျခအတင္ျဖစ္ေနၾကသည္။

ေန႔လည္ (၁၃း ၁၇) နာရီ- ေငြၾကာရံမွာ မနက္က ထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္သြားတဲ့ဘုုန္းၾကီးေတြျပန္ေရာက္ေနၾကပီ ။ အဲဒီဘုန္းၾကီးေတြ ဆြမ္းစားေနတဲ့အခ်ိန္ကိုအခုျပန္၀င္ဖမ္းေနတယ္မိုးေပၚကိုေသနတ္ေပါက္ ပီး ျပန္လည္၀င္ဖမ္းေနပါတယ္ (((ခိုင္လံုေသာသတင္း))).ထို့ေၾ႕ကာင္ုလူထုက ေငြၾကာရံေက်ာင္းမွ လုံၿခဳံေရးတပ္ကုိ ၀ုိင္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ေန႔လည္ (၁၃း ၂၁) နာရီ- ေငြၾကာရံမွာ လူထုနဲ႔ စစ္တပ္နဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေနပါတယ္ မ်က္ရည္ယိုဗုံး ၈လုံး ပစ္ေပမဲ့ လူထုက လူစုလုံး၀မခဲြပါ

ေန႔လည္ (၁၃း၂၃) နာရီ- ထရိတ္ဒါးမွာ ပစ္ေနျပီ မုိးေကာင္းဘုရားနားမွာလည္း ပစ္ေနပါျပီ

ေန႔လည္ (၁၃း၂၅) နာရီ- ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ၁ နာရီ ၅ မိနစ္ ။။ ။။ဆူးေလမွာ လူေတြ ရင္ထဲက ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ ေအာ္ဟစ္ေနပါၿပီ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးတဲ့ စစ္ပညာ >>>> ျပည္သူေတြကို သတ္ဖို႔မဟုတ္ဘူး ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးတဲ့ စစ္ပညာ >>>> ဘုန္းႀကီးေတြကို သတ္ဖို႔မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ေအာ္ဟစ္ ဆႏၵျပေနၾကပါၿပီ ။ ဆႏၵျပသူအမ်ားစုမွာ စား၀တ္ေနေရးခ်ဳိ႕တဲ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအရြယ္ လူလတ္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေန႔လည္ (၁၃း၂၇) နာရီ- ဘားလမ္းတြင္လည္းေသနတ္သံမ်ားၾကားရေၾကာင္းေၿပာဆိုပါသည္။

ေန႔လည္ (၁၃း၃၀) နာရီ- ဆူးေလအေနာ္ရထာလမ္းေပၚမွာ ပစ္တာ လူတဦးဒဏ္ရာ ရသြားတယ္

ေန႔လည္ (၁၃း၃၁) နာရီ- ၃၃ လမ္းႏ်င့္အေနာ္ရထာလန္းတြင္..မ်က္ရည္ယို ဗံုး ၃လံူးခြဲခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေန႔လည္ (၁၃း၃၄) -ဆူးေလတြင္ပစ္ေနပါ႔ၿပီ,။တေယာက္ထိထားပါသည္.။ အေသအေပ်ာက္ေတာ့မေသေသးပါ.

ေန႔လည္ (၁၃း၃၆) နာရီ- အင္းစိန္သန္းတစ္ရာလက္ဘက္ရည္ဆို္င္တြင္ဒီကေန႔မနက္၆ နာရီတြင္ၾကံဖြတ္အေယာက္၁၀၀ခန္႔ေတြ႔ရွိခဲ႔ေၾကာင္းအင္းစိန္မွလူခံကေၿပာၾကားဘာသည္။ ဆက္လက္ၿပီးေၿပာၾကားရာမွာ GTI ေက်ာင္း၀င္းတြင္းၾကံ႔ဖြတ္အေယာက္၂၀၀ခန္႔ကိုဂတံုး တံုးေပးေနတာကိုလဲေတြ႔ခဲ႔ၾကေၾကာင္းေၿပာၾကားပါသည္။

ေန႔လည္ (၁၃း၄၈) နာရီ- သိမ္ႀကီးေစ်းမွာ ရိုက္ပြဲစေနၿပီ (ဖုန္း၀င္တာ) ေသာင္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ လူေတြ ရန္ကုန္မွာ ထြက္ေနၿပီ

ေန႔လည္ (၁၄း၀၀) နာရီ- : ၾကည့္ျမင္တိုင္ သာဓုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူတဲ့ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကို ထမ္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ လုပ္ေနၾကပါတယ္

ေန႔လည္ (၁၄း၀၃) နာရီ- မႏၱေလးမွာ လူေတြ၈၄လမ္းမွ ေျမာက္ဘက္ကိုတက္လာေနတယ္ ၈၄လမ္းနဲ႔၃၉လမ္းထိပ္မွာ တပ္ကပိတ္ထားတယ္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေတာ့မယ္

ေန႔လည္ (၁၄း ၀၄)နာရီ- သိမ္ျဖဴဘက္မွ ေရေက်ာ္လမ္းမျကီးေရာက္လာပါျပီ ။ ဆူးေလမွာေတာ့ ပစ္ေနျပီ ဘုန္းဘုန္းေတြက်န္ခဲ့ျပီး လူေတြဆက္လက္ခ်ီတက္သြားတယ္ ။

ေန႔လည္ (၁၄း၀၈) နာရီ- ဆူးေလမွာ ပစ္ၿပီ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ ေသသြားၿပီ ေက်ာင္းသားနဲ႔ လူထု တစ္ေသာင္းခြဲ ေရေက်ာ္ကေန ပုဇြန္ေတာင္ကုိ ခ်ီတက္သြားၾကတယ္။

တီရွပ္အျပာ၀တ္ထားၿပီး ေသသြားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားကို ဒိုင္နာကားနဲ႕တင္သြားတယ္။ လက္ေရြးစင္ လဘက္ရည္ဆိုင္နားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔လည္ (၁၄း ၁၅)နာရီ- ခုေလးတင္ စံျပရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕ေနျဖတ္ျပီး ေမာ္တင္ဘက္ထိ အေနာ္ရထာလမ္းတေလွ်ာက္ဘုန္းၾကီး အပါး 20ခန္႕နဲ႕ လူအင္အား 3000ေက်ာ္ လူထုတဖြဲ႕ ခ်ီတက္သြားပါတယ္

ေန႔လည္ (၁၄း၁၈)နာရီ- UN ကအခုမွ ျမန္မာျပည္တြင္း ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ စစ္အစိုးရ၏အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာ ဌာန၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 554625, 554597 အာဏာရွင္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားကို ေျပာ၍ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။

ေန႔လည္ (၁၄း၁၉)နာရီ- လက္ေရြးစင္ကဖီးေဘးမွေဇာ္မိုးေကာ္ပီဆိုင္ေရွ့တြင္နိုင္ငံျခားသားတဦး.က်ည္မွန္ေသဆံူးပါသည္။အက်ီ အျပာေရာင္တၤရွပ္နွင့္ေဘာင္းဘီတုိ၀တ္ဆင္ထားျပီးအေလာင္းကို ဒိုင္နာကားေပၚတင္ယူသြားပါသညိ.။.ဆူးေလတြင္ကဂ်ပန္လုမ်ိဳူးသတင္းေထာက္တဦးလည္းပစ္ခံရေၾကာင္းသတင္းရသည္

ေန႔လည္ (၁၄း ၂၀)နာရီ- ေလာေလာဆယ္ဆူးေလမွာ(၇)ေယာက္ေသသြားျပီ။

ေန႔လည္ (၁၄း၂၃) နာရီ- ဆူးေလနားမွာ အဖြားႀကီးတဦးမွာ လူပိၿပီး ေသဆံုးသြားတယ္လို႕ သိရ

ေန႔လည္ (၁၄း၂၄)နာရီ- ေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံထဲစစ္သားေတြေနရာယူေနၾကတယ္.

ေန႔လည္ (၁၄း၂၈) နာရီ- ထား၀ယ္မွာလည္း.ဆနၵျပေနၾကေသာ္လည္းစစ္တပ္မွမေနွာက္ယွက္ေသးေၾကာင္္းသ္ရပါသည္။

ေန႔လည္ (၁၄း၃၂) နာရီ- : ၾကည့္ျမင္တိုင္ သာဓုေက်ာင္းမွေသဆံူးသည့္ သံဃာေတာ္ ရုပ္ကလပ္အားသယ္ေဆာင္ခ်ီတက္ဆနၵျပေနၾကပါၿပီ

ေန႔လည္ (၁၄း၃၄) နာရီ- လမ္းေပၚကလူေတြ ဖယ္မေပးရင္ အျပင္းထန္ဆံုး ကိုင္တြယ္မယ္ extreme actionလို႕ နအဖက သတင္းထုတ္

ေန႔လည္ (၁၄း၃၅) နာရီ- American Embassy ကို ဖံုးေခၚၿပီးအေၾကာင္းၾကားၾကပါ satellite က ည နဲ႔ အမိုးအကာေအာက္ဆိုရင္မျမင္ရပါဘူး

ေန႔လည္ (၁၄း၄၀)- ဆူးေလကုိ ၀င္လုိ႔ ရသမွ်လမ္း အကုန္ပိတ္လုိက္ပီ။ စစ္သားေတြက ၀ါးရင္းဒုတ္ေတြနဲ႔ ကားမွတ္တုိင္ကလူေတြကုိ ပါ ၀င္ရုိက္ေနတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ကားေတြကုိလဲ တားျပီးစစ္ေနတယ္ဖဆပလ ရပ္ကြက္ထဲ ၀င္ေျပးတာေတာင္ အိမ္ထဲ ၀င္ရုိက္တယ္တဲ့။

ေန႔လည္ (၁၄း၄၄)- ေအာင္ဆန္းကြင္းေရွ႕မွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို ေသနတ္ကိုင္စစ္သား (၃) ေယာက္က လိုက္ဖမ္းေနတာျမင္ရတယ္။

ေန႔လည္ (၁၄း၄၅)- ေဆး႐ံုႀကီးအေရးေပၚကို ဂန္းေရွာ့နဲ႔ ျပည္သူ(၅)ေယာက္ ဒီေန႔ထပ္ေရာက္ (၁)ေယာက္က အေသနဲ႔ေရာက္

ေန႔လည္ (၁၄း၄၆)- ခုေလးတင္ စံျပရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕ေနျဖတ္ျပီး ေမာ္တင္ဘက္ထိ အေနာ္ရထာလမ္းတေလွ်ာက္ ဘုန္းၾကီး အပါး 20ခန္႕နဲ႕ လူအင္အား 3000ေက်ာ္ လူထုတဖြဲ႕ ခ်ီတက္သြားပါတယ္။စစ္ကားတစ္စီး ဘုန္းၾကီးလမ္းတေလွ်ာက္ျဖတ္သြား (မ်က္ျမင္)ားေပမဲ႕ အပစ္အခတ္မရွိပါဘူး

ေန႔လည္ (၁၅း၀၃)- သဃၤန္းကြၽန္းမွာ ၃ ေယာက္ေသတယ္လမ္းေတြပိတ္ထားတယ္ စစ္တပ္ညပ္ေနတယ္သဃၤန္းကြၽန္းက အခုျဖစ္တဲ့ ထဲမွာ အျပင္းထန္ဆုံး။

ေန႔လည္ (၁၅း၀၈)- ဖ.ဆ.ပ.လ ၀င္းအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာေသာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားအား စစ္သားမ်ားက ၀င္းအတြင္း႐ွိ လူေနအိမ္မ်ားအတြင္းထိ ေသနတ္မ်ားေမာင္းတင္ၿပီးခ်ိန္႐ြယ္ကာ ၀င္ေရာက္႐ွာေဖြေနၾကပါသည္။ အနားကပ္လာသူမ်ားႏွင့္ေအာ္ဟစ္ေမာင္းထုတ္သူမ်ားကိုလည္း ေသနတ္မ်ားျဖင့္ခ်ိန္ကာ အနားမကပ္နဲ႔ ကပ္ရင္ပစ္မယ္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေနၾကသည္။

ေန႔လည္ (၁၅း၁၁)- ခုေလးတင္ျပည္လမ္းကေန စစ္ကား၃ စီးျမိဳ့ထဲသို့ေမာင္းသြားပါတယ္ ခင္ဗ်။

ေန႔လည္ (၁၅း၁၃)- Grand မီးရထား ဟိုတယ္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းမွာ စစ္ကားတစ္စီးနဲ႕ လူေတြကို အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးေနပါတယ္။ ေတြ႕သမွ်လူေတြ ဆြဲတင္ဖမ္းတယ္လဲေျပာတယ္။

ေန႔လည္ (၁၅း၁၇)- က်ဳိကၠဆံ Super One နားမွာ အတြဲလုိက္ ပစ္သံ ၾကားရတာေမြ ၃ ေရွ႕မွာ ဆက္လက္ျပီး တုိက္ပြဲ ျပင္းထန္ေန။ ပန္းဆိုးတန္းမွာပစ္ေနတယ္ဗ် လူေတြထဲကိုပစ္တာဆို (ယခုလက္ရွိ.. ) ေတြ႕သမွ်လူေတြ ဆြဲတင္ဖမ္းေနတယ္။

ေန႔လည္ (၁၅း၁၉)- တာေမြ ထ ၃ ေရွ႔မွာ ဖုန္းဖုန္းေတြထုိင္ခ်လုိက္ၿပီ။ စစ္တပ္က ၀ုိင္းထား။

ေန႔လည္ (၁၅း၂၀)- : က်ိဳက္ကဆံဘုရားထဲမွာလူေတြကိုစစ္တပ္က၀ိုင္းထား။ စစ္တပ္ကိုသိန္းနဲ ့ခ်ီတဲ့လူေတြကျပန္၀ိုင္းထား။လူ(၁)သိန္းေလာက္ရွိတယ္။အရမ္းမ်ား။

ေန႔လည္ (၁၅း၂၁)- တာေမြ ကိစၥ ေနာက္ဆံုးသတင္း စစ္တပ္မွာ ကား ၁၄ စီနဲ႕ လာကူေနပါတယ္ ။ UN ကိူ ေမးလ္ပို႕ေပးၾကပါ။

ေန႔လည္ (၁၅း၂၃)- ဒဏ္ရာရသူေတြလည္း အမ်ားအျပားပဲ။ လမ္းေပၚမွာ အတုံးအ႐ံုးလဲေနတဲ့သူေတြကို ေကာက္ယူမယ့္သူ မရွိ လမ္းေပၚမွာ ဒီတိုင္းပစ္ထားတယ္။ အဲဒါကို ႏိုင္ငံျခားသားေတြက ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေနၾကတယ္။ အဲဒါက ဆူးေလနဲ႔ အေနာ္ရထာမီးပြိဳင့္မွာ ျဖစ္တာ။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆူးေလတစ္၀ိုက္မွာ လူေတြက စု႐ံုးစု႐ံုးနဲ႔ ထပ္မံခ်ီတက္ဖို႔ စိုင္းျပင္းေနၾကတယ္။

ေန႔လည္ (၁၅း၂၄)- : တာေမြ၊ ဥကၠလာ၊ အလံု၊ ၾကည္ျမင္တိုင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ေျမနီကုန္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ ဘက္ေတြမွာလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ အပစ္အခတ္ ေတြလည္း ရိွတယ္လို႔ၾကားတယ္။ အေသအေပ်ာက္သတင္းေတာ့မသိရ ေသးဘူး။ ညေနေစာင္းေလ လူထုအင္အား ပိုႀကီးမားလာေလျဖစ္လိုက္ မယ္လို႔ခန္႔မွန္းရတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းကိုလည္ း ဖမ္းဆီးထား တယ္လို႔ သိရတယ္။

ေန႔လည္ (၁၅း၂၅)- တာေမြ အထက ၃ ေရွ႔စတင္ပစ္ခတ္ဟု သိရ။

ေန႔လည္ (၁၅း၂၆)- : မဂၤလာဒံုဘက္က ေန ျမိဳ႕ထဲကို စစ္သားအျပည့္နဲ႕ စစ္ကား ၁၀ စီး ၀င္သြားပါတယ္...

ေန႕လည္ (၁၅း၂၇)- က်ဳိကၠဆံမွာ မေန႔ညကဖမ္းထားတဲ့ ဘုန္းႀကီး(၅၀၀)ကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုဖို႔အတြက္ လူအုပ္ႀကီး ခ်ီတက္သြားတယ္၊ ရဲေတြက ေသနတ္နဲ႔ပစ္တယ္၊ အေလာင္းေတြ ျမင္မေကာင္းဘူး၊ လူအုပ္ႀကီး ျပန္လွည့္လာၿပီး တီအီးကားေတြကို မီး႐ႈံ႕ၾကတယ္။ေတာင္ဥကၠလာမွာ တပ္ကို လူထုက၀ိုင္းတယ္၊ လူထုကို တပ္ကျပန္၀ိုင္းတယ္၊ လူထုေတာ္ေတာ္ နာသြားတယ္၊ ေတာင္ဥကၠလာ ျမင္သာဘုရားနားမွာျဖစ္တယ္၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဆင္းလာတယ္(အတည္ျပဳခ်က္မရဘူး)။

ေန႔လည္ (၁၅း၂၉)- ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးထဲမွာ ေသနတ္သံုးခ်က္ ထပ္ပစ္သြားတယ္္။လူေတြက ဘူတာထဲကို ၀င္ေျပးသြားတယ္။ စစ္သားေတြက လိုက္ဖမ္းတယ္။ရန္ကုန္ဘူတာထဲက လူေတြကို အျပင္မထြက္ခိုင္းဘူးေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ က်ည္ဆံမွန္လို႔ ႏႈတ္ခမ္းႀကီးျပတ္သြားတယ္။၃ နာရီ (၁၀)မိနစ္ ကုိယ္ေတြ ့)

ေန႔လည္ (၁၅း၃၁)- ျပည္သူတစ္ဦး >>> တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္နားမွာ စစ္အစိုးရက ဆႏၵျပတဲ႕ သူေတြကို ကားနဲ႕တိုက္ ၊ ျပည္သူေတြကို ေသနတ္နဲ႕ပစ္ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဒဏ္ရာတည္းနည္း ရထားပါတယ္

ေန႔လည္ (၁၅း ၃၃)- မဂၤလာေစ်း တံခါးေတြ ပိတ္လိုက္ပါၿပီ ။ ေစ်းနားမွာ လူမရွိေတာ႕ဘူးလို႕ ၾကားပါတယ္ ။

ေန႔လည္ (၁၅း၃၉)- က်ိဳကၠစံလမ္းမႀကီး (၂နာရီ) မွာေတာ့ မ်က္ရည္ယိုဗံုးအရင္ခြဲၿပီးတက္လာတယ္ ။ဘုန္းႀကီး တစ္ပါးက်န္ခဲ့တာကို ၀ိုင္းရုိက္တယ္ဆိုတာပဲသိခဲ့ရတယ္။လူႏွစ္ေယာက္ကိုလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပုန္းေနတဲ့ေနရာေရွ႕မွာတင္ ရိုက္နွက္ျပီး ဖမ္းသြားတယ္ (မ်ကိျမင္သက္ေသ၏တြကိခ်က္)

ေန႔လည္ (၁၅း၄၀)- တာေမြအ ထ က ၃ ေရွ႔မွာ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ တမင္သက္သက္ပစ္တာေၾကာင့္ ကေလးေတြ လာၾကိဳတဲ့ မိဘေတြ ပါ ေသတယ္။

ေန႔လည္ (၁၅း၅၁)- စစ္တပ္က ပန္းဆိုးတန္းဘက္ကို တေရြ႕ေရြ႕သြားေနတယ္။ သင္းကြဲဆႏၵျပသူေတြကို ႀကံ႕ဖြတ္က ေကာက္သင္း ေကာက္ဖမ္းၿပီး အခ်ဳပ္ကားေပၚ တင္ေနတယ္။

ေန႔လည္ (၁၅း၅၆)- မႏၲေလးမွာ ေန႔လယ္ ၂ နာရီ ခြဲေလာက္မွာ ၃၉ လမ္း ၊ ၈ဝ ၊ ၈၁လမ္းေလာက္မွာ ဘုန္းၾကီးေတြရ႔ဲ လာရာလမ္းကို ပိတ္ဖို႔ လက္နက္ကိုင္စစ္သား မ်ားတင္ေဆာင္လာတဲ႔ စစ္ကား ၅စီး၊ ၆စီး ႏွင္႔အတူ မီးသတ္ကား ၃စီး ပါလာပါတယ္။ လမ္းကိုလည္း ပိတ္ဆို႔ထားပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ႏွင္ထုတ္လႊတ္လိုက္လို႔ ျပည္သူမ်ားဘက္ကလည္း ေအာ္ဟစ္ဆူပူၾကပါတယ္။

မႏၲေလးမွာ ျပည္သူပါဝင္ဆႏၵျပလာတာ အင္အားမ်ားတာဟာ ဒီေန႔မွ စတာပါ။ အလြန္ဘဲ အားတက္စရာေကာင္းပါတယ္။ စစ္ကားမ်ားဟာ သံဃာမ်ား သြားမယ္႔လမ္းမ်ားကို လိုက္လံ ပိတ္ဆို႔ဖို႔ၾကိဳးစားရာမွ ၊ ျပည္သူမ်ားဘက္ကလည္း ဝိုင္း၍ ခဲမ်ားျဖင္႔ ေပါက္ၾကပါတယ္။ စစ္တပ္မွ ေသနတ္မ်ားျဖင္႔ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ၾကပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားက ကားေပၚမွ ဆင္း၍ လိုက္လံဖမ္းဆီးပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ၃ ဦး မိသြားပါတယ္။ မိမိခ်င္း လက္သီးမ်ားျဖင္႔ တုတ္မ်ားျဖင္႔ လူလယ္ေကာင္ေတြ ရိုက္ႏွက္ ၾကပါတယ္။ မ်က္ရည္ယို ဗံုးလား၊ ဘာဗံုးလာေတာ႔ မသိဘူး၊ ေပါက္ကြဲသံ အက်ယ္ၾကီးၾကားလိုက္ရပါတယ္။

ေန႔လည္ (၁၅း၅၇)- ရန္ကင္းမွာ လံုထိန္း ၁၀ ေယာက္က စစ္တပ္ကို ျပန္လည္ပစ္ခတ္ေနၾကတယ္လို႕ ၾကားရပါတယ္ .... လက္လွမ္းမွီရာ အတည္ဲပဳေပးၾကပါ ...

လသာ ၂ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ လူစုစုေတြ႕တာနဲ႕ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးလုိ႕ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ ပါသြားတယ္ သူ႕ဘာသာ လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ အဘြားႀကီးကိုပါ ရိုက္ႏွက္ၿပီး ကားေပၚ ဆြဲတင္ခဲ့ပါတယ္။ သံဃာမ်ားအေနနဲ႔ လည္း ျမိဳ႔ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လို႔မရေအာင္ စစ္သားမ်ားက တားဆီးထားပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ႔ လက္ရွိ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႔ခဲ႔တ႔ဲ သတင္းပါ။

ေန႔လည္ (၁၅း၅၈)- ၃၅လမ္း ၊ ၈၂လမ္းေဒါင္႔ ( ခ်စ္ေဆြ ဟိုတယ္ ) ေရွ႔တြင္ ျပည္သူမ်ားဘက္သို႔ ေသနတ္ရွစ္ခ်က္ တည္႔ ပစ္ၾကပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ မီးသတ္ကား ေပၚမွာ မီးသတ္သမားတစ္ဦးသည္ ကားေပၚမွဆင္းလာၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ရန္မူ ရန္လာေသာအခါ ျပည္သူမ်ားမွ ဆြမ္းၾကီးဝိုင္းေလာင္းရာ မီးသတ္တစ္ဦး ေသဆံုးသြားသည္။

ညေန (၁၆း၀၀)- ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ာ .... အတတ္ႏိုင္ဆံုး စည္လံုးၾကပါ ။ အခုဆိုရင္ စစ္အစိုးရ ရဲ႕ လက္မရြံ႕သားေတြဟာ လမ္းသြားလမ္းလာ မွန္သမွ်ကို အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ စတင္ ရန္ရွာေနပါၿပီ ။ စည္းလံုးၾကပါဗ်ာ ။

ညေန(၁၆း၀၉)- traderဟိုတယ္ေပၚကေနပစ္တာေက်ာင္းသားေလးတေယာက္ကိုမွန္သြားတယ္။ စစ္တပ္က trader ဟိုတယ္အေပၚမွာေနရာယူထားတာ3ရက္ေလာက္ရွိျပီ။

ညေန(၁၆း၁၄)- ေတာင္ဥကၠလာ သစၥာလမ္းမေပၚ ဘုရားအနီးမွာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားေန ... ေနအိမ္မ်ားအထိ ေသနတ္က်ည္ဆံမ်ား ထိမွန္တယ္လို႕သိရပါတယ္ ။

ညေန (၁၆း၁၆)- သူတို ့မီးသတ္ကားေတြက ေရေတြမဟုတ္ပါဘူး ပိုးသတ္ေဆးေတြထည့္ထားတာ ထိရင္မ်က္လံုးေတြပါေတြဖြင့္မရေအာင္ ဒါေၾကာင့္ ပက္တဲ့သူေတြ ပိုးသတ္ေဆးကာ လိေမၼာ္ေရာင္ေတြ၀တ္ထားၾကတာ ... သတိထားၾကပါ ... UN ကိုသတင္းပို႕ၾကပါ ... : Contact information for journalists Jason Rush Communication Officer UNICEF Myanmar Phone: (95 1) 212086, 212087, 212089, 212090, 212091

ညေန(၁၆း၁၇)- ပန္းဆိုးတန္းမွာ မီးခိုးဗံုးေတြနဲ႕ပါပစ္ၿပီး လူစုခြဲဖို႕ႀကိဳးစားေနတယ္ မရေသးဘူး

ညေန(၁၆း၁၈)- မုိးေကာင္းဘုရားမွာ စစ္သားေတြက ဘုန္းၾကီးေတြကုိ ၀ုိင္းထားတယ္လူေတြက စစ္သားေတြကုိ ၀ုိင္းထားတယ္္

ညေန(၁၆း၁၉)- စစ္တပ္က ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပန္းဆိုးတန္းဂံုးေက်ာ္ တံတားေအာက္ ေက်ာင္းသားတေယာက္ ဝမ္းဗိုက္တြင္ ေသနတ္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိသြားသည္။

ညေန(၁၆း၂၀)- ယခုေတာင္ဥကၠလာ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမတခုလုံးပိတ္ထား။ လူေတြက ခဲေတြနဲ႔ စစ္တပ္ကို ျပန္ပစ္ေနၾကပါတယ္ .. ပစ္ရဲရင္ ပစ္ၾကည့္လို႔ စိန္ေခၚၿပီးထြက္သြားတဲ့ သူကို ပစ္သတ္လိုက္ၾကပါၿပီ ေတာင္ဥကၠလာ ေငြၾကာရံ က အၾကီဆံုးဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားျပီ အခု စစ္သား ၂၀၀ ေလာက္ကို ျပည္သူေတြက၀ိုင္းထားတယ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတယ္ အေျခအေနကေတာ႕ ေတာ္ေတာ္ ဆိုးရြားေနျပီဟု ေျပာဆိုသည္။ ( ေတာင္ဥကၠလာ)

ညေန(၁၆း၂၄)- စစ္ကားႏွစ္စီးကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ လူထုက လုလိုက္တယ္ ေတာင္ ဥကၠလာမွာ

ညေန(၁၆း၂၉)- ပန္းဆိုးတန္းမွာ အတည့္ပစ္ကုန္ျပီတဲ့၊။ လူေတြကို ဒုတ္ေတြနဲ့လည္း ရိုက္တယ္တဲ့ ။။စြမ္းအားရွင္ေတြေရာ စစ္တပ္ေရာတဲ့။

ညေန (၁၆း၃၂)- အားလုံးအား အသိေပးလိုပါတယ္။ ရဟန္းျပည္သူမ်ားအား ရိုက္ပုတ္အႀကမ္းဖက္ေနႀကေသာ စြမ္းအားရွင္မ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားသည္ စစ္သားမ်ားျဖစ္ေႀကာင္း ခိုင္လုံစြာ သိရွိရပါသည္။ ဒီအေႀကာင္းအား ျပည္သူမ်ားအားလုံး၊ မီဒီယာမ်ားအားလုံးႏွင့္ UN တို ့၊ ကမၻာျပည္သူအေပါင္း အား အျမန္ဆုံး အေႀကာင္းႀကားအသိေပးေစလိုပါသည္။ ဒီကိစၥအေရးႀကီးေသာေႀကာင့္ အားလုံး ၀ိုင္းကူေပးႀကပါ။

ညေန- (၁၆း၃၃)- ၃ နာရီေလာက္မွာ က်ိဳကၠဆံ ကြင္းနားမွာ လူထူေတြလမးေတြက္ုသစ္သားေတြနဲ့ပိတ္ျပီးစစ္တပ္နဲ႔ အျပိဳင္ ထိပ္တိုက္ စုေ၀းေနပါတယ္..ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ၊သံဃာေတြကိုအဲဒီ က်ိဳကၠဆံကြင္းထဲမွာ လာလာပို႔တယ္လို႔ေျပာပါတယ္...အဲဒီမွာ..ေက်ာင္းသားေတြက ခြပ္ေဒါင္းအလံေတြနဲ႔ ခ်ီတက္လာပါတယ္..လူေတြစုေ၀းေနတုန္းမွာပဲစစ္ကားၾကီးက ေနာက္ကလာပါတယ္..ဒိုင္းကာထားတဲ့ စစ္သားေတြက ေရွ႔ကေနလာပါတယ္..လူအုပ္ၾကီးကေျပးေတာ့တာပဲ..စစ္ကားက ၀ုန္းဒိုင္းက်ဲျပီး မ်က္ရည္ယို ဗုန္းေတြနဲ႔ပစ္....နံပါတ္ဒုတ္ေတြနဲ႔ရိုက္လို႔ေျပးၾကရပါတယ္..အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း တိုက္ပ်က္ၾကီးကေန ျဖတ္ျပီး နတ္ေခ်ာင္း ဘက္ကေန ေျပးခဲ့ရပါတယ္..ခဏၾကာေတာ့ စစ္ကားေတြနဲ႔ လိုက္ပစ္ပါတယ္..တာေမြဗလီ ထိ..ျပီးေတာ့သု၀ဏၰဘက္သြားၾကပါျပီ..အထိနာတဲ့သူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္..ေက်ာင္းသားေတြလဲ ပါပါတယ္ ဘုန္းႀကီး၃ပါး ပါပါတယ္ ...

ညေန(၁၆း၃၈)- ေငြၾကာယံမွာ အစြမ္းကုန္ရမ္းကားေနတယ္ ။ ေတာ္ေတာ္ အထိနာေနၿပီလို႕ သိရပါတယ္ ... ၿငိမ္မေနၾကပါနဲ႕ .... တတ္ႏိုင္တဲ႕ဘက္က ကူညီၾကပါ ။

ညေန (၁၆း၄၀)- စစ္ေခြးဘီလူးႀကီးသန္းေ႐ႊက အထက္မွျပတ္ျပတ္သားသားကိုင္တြယ္ရန္ ၄င္း၏ေနာက္လိုက္စစ္ေခြးမ်ားထံ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ဟု စစ္တပ္ႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးရပ္ကြက္မွ အခိုင္အမာသတင္းရ႐ွိထားပါသည္။

call international red cross ICRC headquarters in Geneva Postal address International Committee of the Red Cross 19 avenue de la Paix CH 1202 Geneva Fax ICRC general: ++ 41 (22) 733 20 57

ညေန (၁၆း၄၂)- တာေမြ(၃)သတင္းအဆက္- ကေလးေတြေကာ မိဘေတြေကာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဒဏ္ရာရၾက။ ကေလး(၃၀၀)ေလာက္ဖမ္းသြား။ ကားေတြနဲ ့လည္း၀င္တိုက္။ တခ်ိဳ ့ကေလးေတြေသ။ တခ်ိဳ ့ဒဏ္ရာ ရၾက။ မူလတန္းကေလးေတြပါ နားမလည္ဘူး။ အကုန္ဖမ္းျပီးတင္သြားတယ္။ အေတာ္ယုတ္မာပက္စက္ၾကတယ္။

ညေန(၁၆း၄၃)- ပန္းဆိုးတန္းမွာ ခုပစ္ေနတုန္းပဲ လူေသအေလာင္းေတြ ပံုေနပါၿပီ ခုပဲ ျမင္လာခဲ့ပါတယ္တဲ့ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းကေန လူထုႀကီးက ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ီတက္လာေနပါၿပီ။ စစ္တပ္က မီးရထားဂုံးေပါကေနရာယူတားးတယ္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ပစ္တယ္ ၃၈လပမ္းထိပ္မွာေတာင္မ်က္ရည္ယူိဗုံးေလလုံးခြဲလုိက္တယ္ ၿမုိ႔ထဲမွာတင္ အက်အဆုံးတစ္ရာေက်ာ္သြားၿပီ။

ညေန (၁၆း၄၈)- တာေမြ မွဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား ဒီိည၀င္စီးမည္ဟု သိရ၊ တာေမြ အနီးတ၀ုိက္ရွိလူထုအေနျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္း ကာကြယ္ေပးရန္။ ဖုန္းဖုန္းမ်ားက မေရွာင္ေၾကာင္းေျပာ။ တသက္လုံး ဖုန္းၾကီး ၀တ္လာတာ ဒီတုိင္းဘဲေနမည္ဟု သိရ။

ညေန (၁၆း၄၉)- လသာ ၂ သတင္းအဆက္ >>>> ေက်ာင္းသားေတြက ဒီေန႕စာေမးပြဲကို မေျဖဘဲ ေက်ာင္းပိတ္ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ၾကားက အတင္း စာေမးပြဲ ေျဖခိုင္းၿပီး ေက်ာင္းအဆင္းမွာ ခုလို တမင္လုပ္သြားတာပါလို႕ လြတ္ေျမာက္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ညေန(၁၆း၅၀)- Now arrive Thein Gyi zay about 40000 people

ညေန (၁၆း၅၂)- သတင္းေထာက္ေသတယ္ဆိုတာမွန္တယ္လို႕ေသခ်ာတဲ့သတင္းတစ္ခုရပါတယ္၊ မီးသတ္ကားနဲ႕ deadbody ကို aa pharmacy ေရွ႕မွာ ေရေဆးတယ္ဆိုတာလဲမွန္ပါတယ္

ညေန (၁၆း၅၆)- ေတာင္ဥကၠလာ သစၥာလမ္းမွာ လက္ရွိစာရင္းရ လူေလးဦး ေသဆံုး ... ဒဏ္ရာရရွိသူအမ်ားအျပား ရွိ .... စစ္တပ္အင္အားထပ္ျဖည္႕ထား ... UN ကို update သတင္းေတြ ပို႕ၾကပါ ...

ညေန (၁၆း၅၉)- : ေတာင္ဥကၠလာ (၉)ရပ္ကြက္နဲ႔(၆)ရပ္ကြက္ၾကားစစ္တပ္နဲ႕ လူထု ေတြ႕တယ္။ပစ္တယ္။ ၅ ေယာက္ေသတယ္။

ညေန (၁၇း၀၂)- သာေကတ တံတားေပၚမွာလဲ ပစ္တယ္။ ေသၾကတယ္တဲ့ ။ေသခ်ာတယ္ အဲ့ဒီသတင္းလဲ ခုပဲရတာ ေဆး႐ံုႀကီးကိုေတာ့ အေလာင္းေတြ ေရာက္ရမယ့္ဟာ မေရာက္ဘူး လမ္းမွာ စစ္တပ္ကၾကားျဖတ္ၿပီး အေလာင္းေဖ်ာက္တာေၾကာင့္ပါ။

ညေန (၁၇း၀၄)- မနက္ခင္းကေသတဲ့ Foreigner က ညာဘက္ရင္အံုနဲ႔ ညာဘက္ခါးေနာက္ က်ည္(၂)ေနရာ ထိၿပီး ေသဆံုးနဲ႔ ေဆး႐ံုေရာက္တာပါ

ညေန (၁၇း၀၅)- တာေမြ လမ္းေတြ စစ္ တပ္ ၀င္မရ ေအာင္ ပိတ္ထားဖို့လူငယ္ေတြစုေနျပီ

ညေန (၁၇း၀၈)- မိစၧာတပ္ကေကာင္ေတြ ။ပန္းဆိုးတန္းမွာ ရပ္ၾကည့္ေနတဲ့လူေတြကိုပါ ပစ္တယ္ဗ်ာ

ညေန (၁၇း၀၉)- မဟာဗႏၱဳလလမ္း နဲ႕ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းမွာ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား အသံုးျပဳေန

....

ညေန (၁၇း၁၀)- ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီးမွာေတာ့ ဆရာ၀န္အင္အားအျပည့္၊ ေဆးအျပည့္အစံုရွိပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဘာအေလာင္းမွ မေရာက္ ။ နိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ အေလာင္းမွ လြဲျပီး ။ စစ္တပ္က ျပည္သူမ်ားအေလာင္းကို လိုက္သိမ္း ။ ေဆးရံုၾကီးတြင္ ၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္ ရွိ ။

ညေန (၁၇း၁၁)- ေဆးရံု တိုင္းမွာ နအဖ အ ဟန္ျပေကာင္းေအာင္ ေဆးပစၥည္း + ဆရာ၀န္ အင္အား အေရးေပၚထားၿပီး လိမ္ေနတယ္။ မူးယစ္ျပတိုက္ကေန ထုတ္လာတဲ့ အန္ဖက္တမင္း စိတ္ၾကြေဆးမ်ားကို စစ္သားမ်ားကို တိုက္ေကၽြးထားပါတယ္ အားလံုးဟာ လူစ္ိတ္ေပ်ာက္ေနၿပီး မ်က္လံုးမ်ားနီေနပါတယ္။ ေရနဲ႕ ပက္ရင္ အမူးေျပႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ သန္းေရႊရဲ႕ တုိက္ရိုက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္

ညေန (၁၇း၁၉)- ဂုဏ္ယူပါတယ္ဗ်ာ ... တာေမြေလး အနီး က်ိဳကဆံလမ္းက ေရႊဗဟို ေဆးခန္းက ဒဏ္ရာရသူမ်ားအားလံုးကို အခမဲ႕ ေဆးကုသေပးေနပါတယ္..

ညေန (၁၇း၂၀)- ရပ္ကြက္တိုင္းကိုလမ္းပိတ္ဖို ့ႏွိဳးေဆာ္ေပးပါ။စစ္တပ္အ၀င္မခၤပါနဲ့

ညေန (၁၇း၂၂)- တာေမြ လမ္းေတြ စစ္ တပ္ ၀င္မရ ေအာင္ ပိတ္ထားဖို့လူငယ္ေတြစုေနျပီ

ညေန (၁၇း၂၈)- ROHS ေရွ ့နားမွာ မ်က္ရည္ယိုဗုန္းေတြနဲ ့နဲ ့ျပစ္ေနပါတယ္။

ညေန (၁၇း၃၁)- သီရိမဂၤလာေဈး ကခၽီတက္လာတဲ့ လူအုပ္ႀကီးကို လွည္းတန္း ကေန ပစ္လိမ့္ မယ္/ ၿမန္ ၿမန္ သတင္း ပို႕ေပးပါ။ လွည္းတန္းမွာ စစ္အစိုးရ ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေခြးေတြ ေစာင္႕ေနတယ္

ညေန (၁၇း၃၂)- : ညေန ၅ နာရီမွာ တာေမြပလာဇာေရွ႕မွာပစ္ေနတယ္။ ခုထိပစ္တုန္းေနတုနး္။

ညေန (၁၇း၃၃)- ပန္းဆိုးတန္းမွာ ပစ္ေနတာ ေသနတ္သံေတြ ဖုန္းထဲကေတာင္ၾကားေနရတယ္. ကုလားေတြ ဘလီေပးမတက္ေတာ့ဘူး...ကုလားေတြေအာ္ေနၾကျပီ။ ပန္းဆိုးတန္းမွာ ပစ္ေနတာ ေသနတ္သံေတြ ၾကားေနရတယ္။ ၃၇ လမ္းမွာ။

ညေန (၁၇း၃၄)- ကမာ႐ြတ္နတ္စင္လမ္းဘက္တြင္လည္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္း မ်ား႐ွိသည္ေနရာတိုင္းတြင္စစ္သားမ်ားကားမ်ားျဖင့္၀ိုင္းထား လူထုမ်ားကလည္း၀ိုင္ေအာ္ဟစ္ျပီးဆဲဆို။

ညေန (၁၇း၃၆)- တာေမြအထက ၃ မွာပစ္တာလည္း ကေလးေတြ အမ်ားႀကီးေသတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ လာႀကိဳတဲ့မိဘေတြေရာ ဆရာမေတြေရာ ကေလးေတြကို အတင္းဆြဲေပမဲ့ ေသတာ ၁၀၀ ေလာက္မွာ ကေလးမ်ားတယ္လုိ႕ သတင္းရေနပါတယ္

ညေန (၁၇း၄၇)- တာေမြအထက ၃ မွာပစ္တာလည္း ကေလးေတြ အမ်ားႀကီးေသတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ လာႀကိဳတဲ့မိဘေတြေရာ ဆရာမေတြေရာ ကေလးေတြကို အတင္းဆြဲေပမဲ့ ေသတာ ၁၀၀ ေလာက္မွာ ကေလးမ်ားတယ္လုိ႕ သတင္းရေနပါတယ္

ညေန (၁၇း၅၀)- ေနာက္ဆုံးရသတင္း၊ မဟာဗႏၵဴလပန္းျခံလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ၃၈လမ္း မွာ လုံထိန္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ စြမ္းအားရွင္မ်ားက မွန္ျပတင္းေပါက္မ်ားကို ခြဲသြားသည္။ ေနာက္ေန.တြင္ ျပည္သူမ်ားက ရိုက္သည္ဟု နာမည္ဖ်က္မွာပါ

ညေန (၁၇း၅၃)- လူ ၂၀၀၀ ခန္႕ သိရိမဂၤလာေစ်း ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး လွည္းတန္သို႕ ဦးတည္ေန .... နီးစပ္ရာ ႀကိဳတင္သတင္းေပးၾကပါ ။ စစ္တပ္က ပစ္ဖို႕ေနရာယူထားတယ္ ...

ညေန (၁၇း၅၅)- ကမာ႐ြတ္အ႐ိုးေဆး႐ံုႏွင့္ဆင္မလိုက္လမ္းဆံုတစ္၀ိုက္ တြင္လူမ်ားစြာရပ္တန့္စုေဆာင္းေန၊ တစ္ျဖည္းျဖည္းမ်ားလာ။

ညေန (၁၇း၅၆)- အလံျပဘုရားလမ္းေပၚ လူေတြေရာ စစ္သားေတြ မရွိ၊ ေအာင္ဆန္းကြင္းဘက္လည္း စစ္သားမရွိ။

ညေန (၁၇း၅၉)- လွည္းတန္းဘက္ကို မသြားေတာ့ပဲ ဘုရင္ေနာင္ဘက္ကို ဆက္လက္ခ်ီတက္သြား။ ႐ြာမလမ္းဆံုကိုေရာက္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ေအာက္လမ္းဘက္ကိုလမ္းပိတ္ထား ေသနတ္မ်ားပစ္ခတ္လ်က္႐ွိ။

ညေန (၁၈း၀၁)- aနာက္ဆုံးရသတင္း၊ မဟာဗႏၵဴလပန္းျခံလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ၃၈လမ္း မွာ လုံထိန္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ စြမ္းအားရွင္မ်ားက မွန္ျပတင္းေပါက္မ်ားကို ခြဲသြားသည္။

ညေန (၁၈း၀၄)- အေနာ္ရထာဆူးေလပိြဳင့္မွာေတာ့ တပ္ေတြ ေနရာယူထားေသးတယ္။ ပန္းဆိုးတန္းဘက္မွာေနရာယူထားတဲ့ တပ္ေတြလဲ ျပန္ရုပ္ေနတယ္။

ညေန (၁၈း၀၆)- လွည္းတန္းဘက္ကိုမသြားေတာ့ပဲဘုရင္ေနာင္ဘက္ကိုဆက္လက္ခ်ီတက္သြား။႐ြာမလမ္းဆံုကိုေရာက္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္ေအာက္လမ္းဘက္ကိုလမ္းပိတ္ထား။ ေသနတ္မ်ားပစ္ခတ္လ်က္ရွိ။

ညေန (၁၈း၀၇)- နတ္စင္လမ္းဘက္တြင္ဆက္လက္ပစ္ခတ္ဆဲ။

ညေန (၁၈း၃၅)- ၾကည့္ျမင္တိုင္ညေစ်းဘက္ကို လူထုေတြသြားေနႀကပါတယ္။ စစ္သားေတြေရာက္လာျပီး လမ္းေတြပိတ္ေနပါတယ္။ ကမ္းနားလမ္းမွာေတာ့ လူေတြ ပိတ္မိေနတယ္တဲ့ ဟုိဘက္ဒီဘက္ ပိတ္ထားတာ။ အဲဒါ လူထုထဲ က ထျပီး ကျပတာ စစ္သားေတြ က ၀ုိင္းရုိက္တယ္ တခ်ိဳ႕မျပန္ဘူး ၀ုိင္းရိုက္တယ္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ကမ္းနားလမ္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္

ညေန (၁၈း၄၀)- : ႀကည့္ျမင္တိုင္ နတ္စင္လမ္းမွာ စစ္တပ္က လဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္တဲ့လူေတြပါ ၀င္ဆြဲတယ္တဲ့။

ညေန (၁၈း၅၃)- ေက်ာ္ၾကား အသုပ္ဆိုင္က လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြကို ဒုတ္ေတြ ေပးထားတယ္။ သူက ရဲဘက္က ကူညီ ေနတယ္။ ဂြေတြ ဒုတ္ေတြ ေပးထားတယ္။ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းထိတ္မွာ ေပးထားတယ္။

ည (၁၉း၀၁)- ၾကည့္ျမင္တုိင္ ကမ္းနားလမ္းမွာ မီးဖ်က္လုိက္ျပီး အားလုံးကုိ လုိက္ဖမ္းေၾကာင္း။ ထြက္ေျပးသူမ်ား လြတ္ေျမာက္သြားျပီး ၇၀၊ ၈၀ ခန္႔ေလာက္ အဖမ္းခံရေၾကာင္း

ည (၁၉း၁၂)- ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွာ နအဖက ေဆာင္းပါရယ္ သူတို႔ရဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေတြရယ္ထည့္ခိုင္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လက္မခံဘဲ ဂ်ာနယ္ေတြ မထုတ္ေတာ့ဘူး။ ပိတ္လိုက္ၾကၿပီ။

ည (၁၉း၁၃)- ေထာင္သားေတြကို ရန္ကုန္မွာ လႊတ္ထားၿပီ။ ခုပဲ ၃၇လမ္းထိပ္မွာ ေခၚက္ဆြဲေၾကာ္ေရာင္းတဲ့ လမ္းေဘးက ကုလားကို ဘလိုင္းႀကီး ၀င္ရိုက္တယ္ ဆိုင္ကို ဖ်က္ဆီးသြားတယ္။

ည (၁၉း၃၃)- ဒီေန ့ တာေမြမွာ ပစ္တာက လူ(၂)ေယာက္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသသြားခဲ့ပါတယ္။ ထိုလူႏွစ္ေယာက္မွာ ထြက္ေျပးၿပီး ၿခံစီးရိုးကို ေက်ာ္အတက္မွာ ပစ္တာျဖစ္ေႀကာင္း သိရပါတယ္။

ည (၂၀း၂၄)- ကသာမွာလည္း ဒီေန ့ဆႏၵျပတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြ အျပင္မထြက္ဘူး။ သူတို႔ေက်ာင္းထဲက ေနၿပီး ဘုရားေတြကိုလွည့္ ပရိတ္၇ြတ္တာ လုပ္ပါတယ္။

ည (၂၁း၀၁)- စစ္တပ္က ဒီည (၁၂) ေက်ာ္မွာ - ရန္ုကုန္ ေတာင္ဥကၠလာပ ရပ္ကြက္အမွတ္ (၂) (၃) (၄) တို ့မွာ လူငယ္ေတြနဲ ့လူႀကီးေယကၤ်ားေလးေတြကို ၀ငိဖမ္းမယ္လို ့ႀကားရပါတယ္။ အျမန္သတိေပးႀကပါ။

ည (၂၁း၀၆)- မနက္ျဖန္ အကၤ်ီအနီ၀တ္မဲ့ အစီအစဥ္မွာ နာမည္ႀကီး အႏုပညာ ေလာကသားမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ဟု သိရပါသည္။

ည (၂၁း၁၄)- အခုလည္းတန္းမွာ ပစ္ေနျပန္ျပီလို ့ ႀကားရပါတယ္။

ည (၂၁း၂၀)- နတ္စင္လမ္းဘက္မွာပစ္ခတ္မႈဆက္လက္ျဖစ္ပြားဆဲလို ့ ႀကားေနရပါတယ္။

ည (၂၁း၄၂)- ဒီေန ့ ေသနတ္မွန္ ေသဆံုးရသူ ဂ်ပန္ ဓာတ္ပံု သတင္းေထာက္ အမည္မွာ မစၥတာ Kenji Nagai (အသက္ ၅ဝ) ျဖစ္ျပီး တိုက်ဳိၿမိ့ဳ အေျခစိုက္ APF Tsushin မီဒီယာ ကုမၸဏီမွ ျဖစ္သည္။

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္..>>>

  © Blogger templates Newspaper II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP